[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến tiền gửi ngân hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Ngân hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.

2. Chọn báo cáo cần thống kê, sau đó thiết lập tham số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem sổ chi tiết tiền mặt bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Ngân hàng, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

3. Danh sách báo cáo ngân hàng
STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa 
1
Sổ tiền gửi ngân hàng  Theo dõi chi tiết phát sinh số dư của từng TK tiền gửi để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu
2
Bảng kê số dư ngân hàng  Theo dõi tổng tiền gửi tại từng TK ngân hàng là bao nhiêu: số dư đầu kỳ, số phát sinh thu hay chi trong kỳ, số dư cuối kỳ chi tiết theo từng loại tiền 


Xem thêm