[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
1. Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước (thuê văn phòng, thuê TSCĐ...) phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ
Nợ TK 242 Chi phí trả trước
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
     Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,... Tổng giá thanh toán
2. Định kỳ, phân bổ chi phí trả trước
Nợ các TK 154, 623, 627, 635, 641, 642, 241 
     Có TK 242 Chi phí trả trước phân bổ trong kỳ
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh chi phí trả trước đơn vị sẽ tiến hành thực hiện như sau:
  1. Kế toán tổng hợp sẽ tập hợp các chứng từ gốc liên quan và tiến hàng ghi tăng chi phí trả trước, xác định đối tượng chịu chi phí để theo dõi, quản lý.
  2. Kế toán hạch toán và in chứng từ chuyển kế toán trưởng ký duyệt.
  3. Định kỳ kế toán tổng hợp tiến hành phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD.
3. Ví dụ
Ngày 15/3/17, đơn vị ký hợp đồng dịch vụ internet 12 tháng với công ty Cổ phần FPT, số tiền: 24.000.000, VAT: 10%, đã chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp.

4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Việc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí đã trả trước nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh (chi phí thuê VP, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ,...) được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Ghi nhận các khoản chi phí trả trước phát sinh

Bước 2: Khai báo các khoản chi phí cần phân bổ nhiều kỳ

Bước 3: Phân bổ các khoản chi phí trả trước


Xem thêm