[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
1. Điều chỉnh tăng giá trị CCDC Nợ TK 242 Chi phí sửa chữa, nâng cấp lớn, cần phân bổ trong nhiều kỳ Nợ TK 154, 623, 627, 641, 642 Chi phí nhỏ không cần phân bổ, hạch toán luôn chi phí trong kỳ Nợ TK 1331 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán 2. Điều chỉnh giảm giá trị CCDC Nợ TK 627, 641, 642, 154 Phần tháo dỡ không sử dụng được hạch toán vào chi phí trong kỳ Nợ TK 152 Phần tháo dỡ, nhập kho nguyên vật liệu Nợ TK 811 Phần tháo dỡ, bán thanh lý thu tiền Có TK 242 Giá trị CCDC điều chỉnh giảm
2. Mô tả nghiệp vụ
Với các CCDC sửa chữa hoàn thành:
  • Nếu chi phí sửa chữa lớn cần phân bổ nhiều kỳ, Kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh tăng: Giá trị CCDC, thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC để tiếp tục phân bổ trong các kỳ tiếp theo.
  • Nếu chi phí nhỏ không cần phân bổ, Kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC mà hạch toán luôn chi phí sửa chữa vào chi phí.
Với các CCDC bị tháo dỡ 1 số bộ phận, làm giảm giá trị CCDC:
  • Nếu việc tháo dỡ làm ảnh hưởng đến giá trị CCDC, Kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh giảm giá trị CCDC, thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC.
  • Nếu chi phí của bộ phận tháo dỡ nhỏ không làm ảnh hưởng đến giá trị CCDC, kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC.
3. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
4. Hướng dẫn trên phần mềm
Trường hợp điều chỉnh tăng giá trị của CCDC

Trường hợp điều chỉnh giảm giá trị của CCDC
6. Lưu ý
  • Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), CCDC được điều chỉnh khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào sẽ chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.


Xem thêm