[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Hỗ trợ in hàng loạt chứng từ ghi tăng tài sản cố định, phục vụ cho công tác lưu chứng từ  
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ TSCĐ\tab Ghi tăng, chọn In CT ghi tăng TSCĐ.
2. Thiết lập điều kiện để tìm kiếm các TSCĐ được ghi tăng, nhấn Lấy dữ liệu.
3. Tích chọn TSCĐ
cần in chứng từ.
4. Nhấn Đồng ý.Xem thêm