[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển doanh thu, chi phí vào cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh (lãi hay lỗ). Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các cặp tài khoản kết chuyển sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển.
  2. Nhấn Thêm.


  3. Khai báo thông tin chi tiết về cặp tài khoản kết chuyển => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

  • Thứ tự kết chuyển: cho phép xác định sẽ thực hiện việc kết chuyển đối với cặp tài khoản nào trước, cặp tài khoản nào sau.
  • Bên kết chuyển: cho phép xác định kết chuyển số dư bên Nợ, bên Có hoặc hoặc cả hai bên.
  4. Nhấn Cất.
  Lưu ý:
  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin cặp tài khoản kết chuyển đã khai báo.
  • Với các cặp tài khoản kết chuyển không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
  • Cặp TK kết chuyển sau khi được khai báo sẽ được sử dụng trên chứng từ Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh của phân hệ Tổng hợp. hoặc chứng từ Kết chuyển chi phí của phân hệ Giá thành.


  Xem thêm