[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R39 > 1. Trên phân hệ Kho bổ sung thêm báo cáo đối chiếu nhập xuất kho giữa các chi nhánh

1. Trên phân hệ Kho bổ sung thêm báo cáo đối chiếu nhập xuất kho giữa các chi nhánh


  
1. Mục đích
Với các đơn vị phát sinh công tác vận chuyển hàng nội bộ giữa các chi nhánh, do vị trí địa lý nên việc vận chuyển thường mất một thời gian. Chương trình bổ sung báo cáo Đối chiếu nhập xuất kho giữa các chi nhánh, cho phép kế toán nắm được hiện nay có những hàng hóa nào đang được chuyển kho, hàng hóa nào chuyển kho đã nhập hàng để quản lý được công tác vận chuyển hàng hóa.
2. Các bước thực hiện
Vào Báo cáo\Kho\Đối chiếu nhập xuất kho giữa các chi nhánh hoặc vào Kho\Báo cáo phân tích, chọn báo cáo Đối chiếu nhập xuất kho giữa các chi nhánh. 

1. Chọn Thống kê theo Đối chiếu phiếu nhập kho tại chi nhánh, cho phép kế toán theo dõi phiếu nhập kho từ chi nhánh khác và phiếu xuất kho của chi nhánh tương ứng.

2. Chọn Thống kê theo Đối chiếu phiếu xuất kho cho chi nhánh khác, cho phép kế toán theo dõi phiếu xuất kho cho chi nhánh khác và phiếu nhập kho nhập tại chi nhánh tương ứng.


    Lưu ý:
    Cách lấy số liệu trên báo cáo: Chọn chi nhánh làm việc cần xem báo cáo (chi nhánh A). Nếu thống kê theo Đối chiếu phiếu nhập kho tại chi nhánh, báo cáo sẽ hiển thị phiếu nhập kho từ chi nhánh khác (khi chi nhánh A nhận hàng) và phiếu xuất kho tại chi nhánh tương ứng (khi chi nhánh khác xuất hàng cho chi nhánh A). Ngược lại nếu thống kê theo Đối chiếu phiếu xuất kho cho chi nhánh khác, báo cáo sẽ hiển thị danh sách phiếu xuất kho cho chi nhánh khác (khi chi nhánh A xuất hàng) và phiếu nhập kho tại chi nhánh tương ứng (khi chi nhánh khác nhận hàng từ chi nhánh A).


    Xem thêm