[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Thiết lập cơ cấu phòng ban, bộ phận trong đơn vị, phục vụ cho công tác thống kê và quản lý nhân viên.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1 Khai báo cơ cấu tổ chức cho đơn vị không có chi nhánh

2.2 Khai báo cơ cấu tổ chức cho đơn vị có chi nhánh

Lưu ý: Trường hợp muốn Ngừng theo dõi 1 cơ cấu tổ chức vẫn chứa những hồ sơ nhân viên chưa thôi việc hoặc tài sản đang sử dụng, để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu thì khách hàng cần điều chuyển nhân viên/tài sản đó sang cơ cấu tổ chức còn hoạt động:
  • Thực hiện thuyên chuyển nhân viên bằng cách khai báo thêm thông tin Quá trình công tác của nhân viên. Xem hướng dẫn tại đây
  • Xem hướng dẫn điều chuyển tài sản tại đây.


Xem thêm