[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép nhân viên lập đề nghị tạm ứng và theo dõi tình trạng của đề nghị.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Nộp đề nghị tạm ứng

Kiểm tra đề nghị tạm ứng chưa gửi

Kiểm tra đề nghị tạm ứng đã gửi nhưng chưa được phê duyệt

Kiểm tra đề nghị tạm ứng đã được duyệt chi

Kiểm tra đề nghị tạm ứng đã quyết toán
Lưu ý
  • Có thể in đề nghị tạm ứng bằng cách nhấn In.
    • Chọn mẫu theo chế độ kế toán: Để in đề nghị thanh toán theo mẫu quy định tại Thông tu 200.
    • Chọn mẫu quản trị: Để in đề nghị thanh toán theo mẫu trên AMIS.VN 1.0

  • Có thể nhấn vào biểu tượng  để xem, biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa đề nghị quyết toán tạm ứng.
  • Có thể lập đề nghị tạm ứng từ đề nghị đi công tác bằng cách chọn đề nghị đi công tác và chọn chức năng Lập đề nghị tạm ứng:


Xem thêm