[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý, để in và nộp cho cơ quan thuế. 
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (hoặc vào tab Tình hình sử dụng hóa đơn, nhấn Thêm).

2. Chọn kỳ tính thuế và nhấn Đồng ý.

3. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:
  • Trường hợp tích chọn Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, thì chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào thông báo phát hành và tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp.
  • Trường hợp không tích chọn Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, thì phải tự nhập dữ liệu lên báo cáo.

4. Nhấn Cất.
5. Nhấn In báo cáo, sau đó chọn chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK.

6. Sau khi xuất khẩu xong, gửi nộp báo cáo cho cơ quan thuế.


Xem thêm