[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
1. Trường hợp khuyến mại không thu tiền và đã đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì đơn vị xuất hóa đơn với giá tính thuế bằng 0:
Nợ TK 641 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)
Nợ TK 6421 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)
           Có các TK 155, 156...
2. Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, nhưng không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho. Tức là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ (theo Khoản 5 Điều 7 chương II Thông tư 219/2013/TT- BTC):
 • Trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại:
  • Khi xuất cho biếu tặng:
Nợ TK 641 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)
Nợ TK 6421 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)
         Có các TK 155, 156...
=> Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:
Nợ TK 133 (TT200) Nợ TK 6421 (TT133)          Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp  
 • Trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay:
Nợ TK 641 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200) Nợ TK 6421 Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133) Nợ TK 133   Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)        Có TK 111, 112, 331
     Có các TK 3331 Thuế GTGT phải nộp
2. Mô tả nghiệp vụ
Trường hợp có phát sinh chương trình khuyến mại không thu tiền khách hàng, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Trước khi tiến hành thực hiện chương trình sẽ có 2 trường hợp:
  • Doanh nghiệp tiến hành đăng ký nội dung chương trình khuyến mại với Sở Công thương chậm nhất là 7 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại. Sau khi đăng ký với Sở Công thương và được duyệt thì bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
  • Doanh nghiệp không đăng ký với Sở Công thương, căn cứ vào kế hoạch chương trình khuyến mãi đã được duyệt, bộ phận thực hiện chương trình khuyến mãi sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
 2. Kế toán lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.
 4. Thủ kho ghi sổ kho, Kế toán ghi sổ Kế toán kho.
 5. Bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sau đó đem hàng đi thực hiện chương trình.
 6. Kế toán tiến hành xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại và tiến hành ghi nhận vào chi phí của bộ phận thực hiện chương trình.
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và có đăng ký chương trình khuyến mại

Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại)

Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay)


Xem thêm