[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý toàn bộ vật tư, hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hoá, nhập xuất kho vật tư, hàng hoá, CCDC...

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo vật tư hàng hoá thông thường

2.2. Khai báo vật tư hàng hoá có áp dụng đơn vị tính quy đổi

2.3. Khai báo hàng hoá có nhu cầu theo dõi mã quy cách

2.4. Khai báo vật tư, hàng hoá được sử dụng để lắp ráp, tháo dỡ

2.5. Khai báo các mặt hàng dịch vụ

2.6. Nhập khẩu danh sách vật tư hàng hoá từ tệp excel

2.7. Liên thông danh sách vật tư hàng hóa giữa AMIS.VN-Bán hàng và AMIS.VN-Kế toán
3. Lưu ý
1. Có thể cập nhật ảnh đại diện cho nhiều vật tư hàng hoá cùng lúc
2. Những VTHH có thông tin giống nhau (như: nguồn gốc, đơn vị tính, kho, TK kho...), có thể thực hiện sửa thông tin của các VTHH đó cùng lúc
3. Có thể gộp thông tin của nhiều VTHH thành một VTHH duy nhất 
4. Có thể lựa chọn các thông tin VTHH cần xuất khẩu ra excel bằng cách chọn chức năng Xuất khẩu, tích chọn các thông tin cần xuất khẩu, sau đó nhấn Đồng ý.Xem thêm