[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép gộp thông tin của nhiều VTHH thành một VTHH duy nhất. 
  2. Các bước thực hiện
  1. Nhấn chuột phải trên danh sách vật tư hàng hoá, chọn Gộp.

  2. Nhấn Chọn VTHH.
  3. Tích chọn các vật tư, hàng hoá cần gộp và nhấn Đồng ý.
  4. Chọn thông tin vật tư, hàng hoá được lưu trên danh sách sau khi gộp.
  5. Nhấn Gộp.


  Xem thêm