[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
Nợ TK 33311 Thuế GTGT đầu ra
Nợ TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nợ TK 3333 Thuế xuất khẩu
Nợ TK 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Nợ TK 3335 Thuế thu nhập cá nhân
Nợ TK 3336 Thuế tài nguyên
Nợ TK 3338 Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Nợ TK 3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
     Có TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt... thường phát sinh các hoạt động sau:
  1. Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài... Kế toán thuế yêu cầu chi tiền nộp thuế.
  2. Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
  4. Kế toán thuế nhận tiền và nộp thuế vào tài khoản của cơ quan thuế. Còn Kế toán thanh toán thì căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của Thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.
3. Ví dụ
Ngày 15/01/2017, doanh nghiệp chi tiền mặt nộp thuế GTGT, thuế xuất, nhập khẩu. 
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Nộp thuế (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Nộp thuế).

2. Khai báo các thông tin nộp thuế:
  • Tại mục Loại thuế: chọn Thuế khác.
  • Khai báo ngày thực hiện nộp thuế. Chương trình sẽ lấy lên danh sách các khoản thuế phải nộp tính đến ngày nộp thuế.

3. Tích chọn các khoản thuế muốn nộp.
4. Trường hợp số thuế thực nộp nhỏ hơn số thuế phải nộp, cần nhập lại số tiền thuế thực nộp vào cột Số nộp lần này.

5. Nhấn Nộp thuế, chương trình sẽ tự động sinh ra Phiếu chi nộp thuế.
6. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của phiếu chi.

7. Nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi phiếu chi nộp các khoản thuế GTGT, TNDN, TTĐB... được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.


Xem thêm