[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
Nợ TK 141         Tạm ứng
     Có TK 111    Tiền mặt (1111, 1112)
2. Mô tả nghiệp vụ
Nhân viên nhận được nhiệm vụ phân công của lãnh đạo doanh nghiệp như đi công tác, đi mua hàng… sẽ chuẩn bị giấy đề nghị tạm ứng và thực hiện công việc tạm ứng. Quy trình tạm ứng được thực hiện như sau:
 1. Nhân viên làm đề nghị tạm ứng kèm theo quyết định cử đi công tác, đi mua hàng hóa và dự trù chi phí chuyển cho phụ trách bộ phận.
 2. Phụ trách bộ phận căn cứ vào quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp, dự trù kinh phí kiểm tra đầy đủ và hợp lý sẽ ký vào giấy đề nghị tạm ứng.
 3. Giấy đề nghị tạm ứng và toàn bộ hồ sơ liên quan được chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 4. Sau khi được ký duyệt giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho Kế toán tiền mặt kiểm tra và viết Phiếu chi.
 5. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt Phiếu chi và chuyển lại cho Kế toán tiền mặt.
 6. Kế toán tiền mặt chuyển lại phiếu chi cho Thủ quỹ. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi chi tiền tạm ứng cho nhân viên đề nghị tạm ứng. Nhân viên đề nghị tạm ứng ký vào Phiếu chi. Thủ quỹ chuyển 1 liên cho Kế toán tiền mặt, 1 liên lưu và đồng thời ghi vào sổ quỹ.
 7. Kế toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu chi đã đủ chữ ký để ghi sổ kế toán tiền mặt và lưu trữ Phiếu chi.
3. Ví dụ
 • Ngày 15/02/2017, nhân viên Phạm Minh Quang đề nghị tạm ứng tiền đi công tác:
  • Tiền đi đường: 300.000đ
  • Tiền phòng: 300.000đ
  • Tiền ăn: 200.000đ
 • Ngày 16/02/2017, kế toán làm thủ tục chi tiền mặt tạm ứng.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm 
5.1. Trường hợp nhân viên gửi yêu cầu tạm ứng online trên hệ thống AMIS.VN

5.2. Trường hợp không sử dụng tính năng gửi yêu cầu tạm ứng online trên hệ thống AMIS.VN


Xem thêm