[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mô tả nghiệp vụ
 • Trường hợp hóa đơn đặt in chưa lập mà bị mất, cháy, hỏng thì:
  1. Doanh nghiệp nộp báo cáo Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho cơ quan thuế.
  2. Cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn.
 • Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ, người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì:
  1. Bên mua và bên bán cùng lập biên bản về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
  2. Nếu hóa đơn tự in thì bên bán in lại hóa đơn có chữ bản sao để gửi cho khách hàng. Nếu hóa đơn đặt in thì bên bán Photocopy lại liên 1 của hóa đơn gốc giao cho khách hàng.
  3. Người bán nộp báo cáo Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho cơ quan thuế.
  4. Cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn. Người mua hoặc người bán chịu trách nhiệm nộp phạt (tùy thuộc vào bên nào làm mất thì bên đó phải nộp phạt).
2. 
Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Với các hoa đơn bị mất, cháy, hỏng việc xử lý hoá đơn được thực hiện theo một trong hai cách sau:
Trường hợp hoá đơn mất, cháy hỏng là các hoá đơn đặt in chưa lập

Trường hợp hoá đơn mất, cháy, hỏng là các hoá đơn đã lập và giao cho người mua
4. Lưu ý
 • Chi nhánh nào lập thông báo phát hành hóa đơn, thì sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn của chi nhánh đó.
 • Nếu chi nhánh không lập thông báo phát hành hóa đơn mà sử dụng hóa đơn do tổng công ty thông báo phát hành, thì tổng công ty sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho các chi nhánh.
 • Nếu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn có trạng thái Đã nộp cho cơ quan thuế, chương trình sẽ không cho phép báo cáo này đi.


Xem thêm