[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R34 > Cho phép phân quyền quản trị hệ thống theo từng chi nhánh/công ty con

Cho phép phân quyền quản trị hệ thống theo từng chi nhánh/công ty con


1. Mục đích
Để bảo mật thông tin nhân viên, lương, thưởng,... của các chi nhánh/công ty con thì tài khoản có vai trò là Admin - Chi nhánh chỉ có toàn quyền tại chi nhánh đó mà không được phép tự phân quyền thành vai trò Admin - HRM.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R34: Nếu người dùng có vai trò là Admin - Chi nhánh, khi đăng nhập vào phần mềm thì vai trò Admin - Chi nhánh vẫn có thể tự chọn lại quyền của mình là Admin - HRM. Dẫn đến không bảo mật danh sách nhân viên, lương, thưởng,... của các chi nhánh/công ty khác.
  • Từ phiên bản R34 trở đi:
  • Để bảo mật thông tin nhân viên, lương, thưởng,... của các chi nhánh/công ty con, khi người dùng có vai trò là Admin - Chi nhánh:
    • Nếu vào phân hệ Hệ thống/Vai trò quyền hạn chọn người dùng vào vai trò Admin - HRM thì khi nhấn Phân quyền hệ thống sẽ cảnh báo "Bạn không được phép phân quyền cho vai trò <Quản trị ứng dụng Nhân sự>."
    • Nếu vào phân hệ Hệ thống/Quản lý người dùng chương trình sẽ hiển thị danh sách vai trò người dùng (không bao gồm tài khoản có vai trò Admin - HRM).


Xem thêm