[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Chương trình cho phép chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ đã sửa trên AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 để tiếp tục sử dụng.
Lưu ý: Đối với các mẫu hóa đơn, chứng từ đã được MISA hỗ trợ sửa cách lấy số liệu (sửa store) để đáp ứng nhu cầu quản trị của khách hàng trên AMIS.VN 1.0 thì không đáp ứng chuyển đổi lên AMIS.VN 2.0. Để sử dụng được các mẫu biểu này trên AMIS.VN 2.0 thì phải sửa lại mẫu.
Khách hàng thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Tải về máy tính các mẫu hóa đơn, chứng từ muốn chuyển lên AMIS.VN 2.0

Bước 2: Thực hiện chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ từ  AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 để sử dụngXem thêm