[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép quản lý lịch sử truy cập và thay đổi dữ liệu trên ứng dụng Quản lý tài sản.
2. Các bước thực hiện
1. Vào Hệ thống\Nhật ký truy cập.
2. Chương trình hiển thị nhật ký với đầy đủ các thông tin.

Lưu ý: Có thể xóa nhật ký truy cập từ trước cho đến nay bằng cách:
  • Nhấn Xóa
  • Lựa chọn xóa đến ngày và tích chọn sao lưu nhật ký nếu muốn
  • Nhấn Đồng ý, chương trình thực hiện xóa nhật ký và cho phép tải file nhật ký truy cập (nếu có tích chọn Sao lưu ở trên).Xem thêm