[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Loại tài sản cho phép quản lý danh sách các loại tài sản được sử dụng trong đơn vị, phục vụ cho công tác quản lý thủ tục tiếp nhận và bàn giao tài sản khi thôi việc của nhân viên trên phân hệ Tài sản.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Lưu ý: Tài khoản phải được phân quyền sử dụng Quản lý tài sản mới thực hiện được chức năng này.
2.1. Khai báo từng loại tài sản

2.2. Nhập khẩu danh sách loại tài sản từ tệp Excel


Xem thêm