[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
Khi phát sinh nghiệp vụ điều chuyển TSCĐ giữa các phòng ban, bộ phận trong cùng đơn vị thì Kế toán không cần hạch toán kế toán, chỉ thay đổi nơi sử dụng trên sổ tài sản cố định.
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nhu cầu điều chuyển TSCĐ giữa các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận, thủ trưởng đơn vị ra lệnh điều chuyển TSCĐ
Căn cứ vào lệnh điều chuyển, kế toán hoặc bộ phận có TSCĐ bị điều chuyển sẽ lập biên bản giao nhận TSCĐ
Sau khi TSCĐ đã được điều chuyển tới bộ phận có nhu cầu, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị, người giao, người nhận TSCĐ cùng ký vào biên bản giao nhận TSCĐ
Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận TSCĐ, kế toán ghi vào sổ TSCĐ
3. Ví dụ
Ngày 03/03/2017, điều chuyển 01 máy photocopy từ phòng Kinh doanh sang phòng Hành chính.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Điều chuyển (hoặc vào tab Điều chuyển, nhấn Thêm).

2. Khai báo thông tin tài sản điều chuyển từ phòng ban nào đến phòng ban nào.
3. Khai báo tài khoản chi phí để phân bổ khấu hao.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), tài sản được điều chuyển khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.


Xem thêm