[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo đúng chế độ kế toán đã được chọn khi tạo dữ liệu kế toán trên Cloud. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các tài khoản đã có sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp. Ngoài ra còn cho phép chuyển nhanh dữ liệu đã phát sinh từ tài khoản tổng hợp sang tài khoản chi tiết.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo tài khoản

2.2. Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ tài khoản tổng hợp sang tài khoản chi tiết


Xem thêm