[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Cho phép kiểm tra nguyên nhân Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên sai số liệu

Cách thao tác

1. Vào mục Báo cáo, tại phần Báo cáo tài chính chọn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2. Thiết lập tham số in báo cáo. Nhấn Đồng ý


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên sai số liệu thường có các biểu hiện sau:

Biểu hiện 1: Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ không khớp với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán.

Biểu hiện 2: Chỉ tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" không bằng với phát sinh có TK 511

Biểu hiện 3: Trên báo cáo không lấy lên số liệu vay tiền trả nhà cung cấp của bút toán Nợ 331/ Có TK 311

Lưu ý:
  • Để biết được từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) được lấy lên như thế nào và làm thế nào để đối chiếu số liệu theo các công thức đó. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Trường hợp khi in Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) thấy số liệu Tiền và tương đương tiền giữa báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bảng cân đối kế toán bị lệch. Xem hướng dẫn cách xử lý tại đây


Xem thêm