[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Quản lý các tình trạng liên quan đến hợp đồng như: tình trạng thực hiện, tình trạng ghi doanh số,...
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng

2.2. Theo dõi tình hình thu/chi theo hợp đồng

2.3. Theo dõi tình trạng ghi doanh số của hợp đồng

2.4. Theo dõi nhật ký ghi doanh số của hợp đồng

2.5. Theo dõi giá trị đã xuất hóa đơn của hợp đồng


Xem thêm