[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R50 > Cho phép nhân sự có thể tính lương trên Bảng chấm công tổng hợp

Cho phép nhân sự có thể tính lương trên Bảng chấm công tổng hợp


1. Mục đích
Giúp nhân sự tính lương cơ bản trên bảng lương dựa theo tổng công hưởng lương trên Bảng chấm công tổng hợp.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R50: Hiện nay, phần mềm chưa đáp ứng việc tính lương theo số công hưởng lương trên Bảng chấm công tổng hợp.
Từ phiên bản R50 trở đi: Khi tính lương thì Lương cơ bản trên "Bảng lương" sẽ được tính theo Tổng công hưởng lương trên "Bảng chấm công tổng hợp".
Nội dung chi tiết:
Khi thêm mới "Bảng lương", phần mềm sẽ tự động tính Lương cơ bản theo công thức sau:
1. Lương cơ bản = Đơn giá ngày công x Số ngày công hưởng lương (trên các "Bảng tổng hợp công" thuộc kỳ tính lương).Cụ thể:
Đơn giá ngày công (tính theo công chuẩn) = Lương cơ bản (tại Lịch sử lương) / Số công chuẩn
Lưu ý:
  • Lương cơ bản lấy theo thông tin tại "Lịch sử lương" trên Hồ sơ nhân viên.
  • Số công chuẩn ưu tiên lấy từ Hồ sơ nhân viên, nếu không có trong hồ sơ nhân viên thì lấy theo Cơ cấu tổ chức được thiết lập trên mục Thiết lập/ Hệ thống/ Khác/ Số công chuẩn (nếu Số công chuẩn = 0 thì hiển thị lương = 0).

  • Tổng số công hưởng lương được lấy từ cột Tổng công hưởng lương trên "Bảng chấm công tổng hợp".
2. Nếu nhân viên có nhiều lịch sử lương khác nhau trong cùng 1 kỳ lương thì tính như sau:
Lương cơ bản = Đơn giá ngày công theo mức lương 1 x số lượng công hưởng lương theo mức lương 1 + Đơn giá ngày công theo mức lương 2 x số lượng công hưởng lương theo mức lương 2 + ...


Xem thêm