[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Do hiện nay việc lấy dữ liệu từ máy chấm công vào phần mềm AMIS - Nhân sự đang làm thủ công bằng cách export dữ liệu từ máy chấm công ra file excel, sau đó import vào phần mềm. Điều này gây bất tiện và mất thời gian thao tác của nhân sự.
Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian, nhân sự có thể liên kết dữ liệu từ máy chấm công với phần mềm AMIS - Nhân sự, giúp việc lập bảng chấm công cho nhân viên trở nên nhanh chóng.
2. Các bước thực hiện
Dữ liệu từ máy chấm công sẽ được kết nối lên phần mềm AMIS - Nhân sự thông qua công cụ Bảo hiểm - Chấm công (Dữ liệu được đồng bộ định kỳ hoặc thủ công). Các bước thực hiện như sau:


Xem thêm