[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Hỗ trợ các đơn vị sản xuất có tính giá thành sản phẩm, không thực hiện tính giá thành trên phần mềm mà tự tính ở ngoài có thẻ nhập được giá của các thành phẩm sản xuất vào phiếu nhập kho trên phần mềm.  
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Nghiệp vụ\Kho\Cập nhật giá nhập kho thành phẩm.
2. Thiết lập điều kiện để lọc ra các thành phẩm cần cập nhật giá nhập kho.
3. Tích chọn các thành phẩm.

4. Nhấn nút Thực hiện. => Chương trình sẽ tự động cập nhật đơn giá và tính lại thành tiền cho các mặt hàng đã chọn trên các chứng từ nhập kho tương ứng có hạch toán Nợ TK 15x/Có TK 154 (ngoại trừ Nợ TK 154/Có TK 154). Riêng đối với nhập kho từ kiểm kê sẽ không cập nhật các chứng từ có lượng = 0.
3. Lưu ý
  • Đối với các đơn vị sử dụng phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước, sau khi thực hiện Cập nhật giá nhập kho thành phẩm cần thực hiện tính lại giá xuất kho để cập nhật lại giá cho các phiếu xuất kho trong kỳ. Còn phương pháp Đích danh, chương trình sẽ tự động cập nhật lại giá xuất kho cho các phiếu xuất sau khi thực hiện chức năng này.
  • Nhấn Nhập khẩu từ Excel để lấy đơn giá của các thành phẩm từ tệp Excel vào phần mềm. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.


Xem thêm