[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Thực hiện tính và cập nhật giá xuất kho vào các phiếu xuất kho trong kỳ, căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã được xác định trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.
  2. Các trường hợp nghiệp vụ
  2.1. Tính giá theo phương pháp bình quân cuối kỳ

  2.2. Tính giá theo phương pháp bình quân tức thời

  2.3. Tính giá theo phương pháp nhập trước, xuất trước

  2.4. Tính giá theo phương pháp đích danh
  3. Lưu ý
  Trường hợp muốn tính giá xuất kho cho một hoặc một số vật tư hàng hoá, thực hiện như sau:
  1. Tích Chọn vật tư, hàng hóa khi thực hiện tính giá xuất kho.
  2. Nhấn vào biểu tượng .
  3. Tích chọn các vật tư hàng hoá cần tính lại giá xuất kho, nhấn Đồng ý


  Xem thêm