[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý các lệnh sản xuất trong đơn vị, phục vụ cho việc theo dõi tiến độ sản xuất và xuất nguyên vật liệu cho sản xuất.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập lệnh sản xuất

2.2. Tra cứu, tìm kiếm lệnh sản xuất

2.3. Cập nhật trình trạng lệnh sản xuất


Xem thêm