[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý danh sách đối tượng tập hợp chi phí, phục vụ cho công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo đối tượng tập hợp chi phí là Phân xưởng, áp dụng khi tính giá thành theo PP Hệ số, Tỷ lệ

2.2. Khai báo đối tượng tập hợp chi phí là Sản phẩm, áp dụng khi tính giá thành theo PP Giản đơn
 
2.3. Khai báo đối tượng tập hợp chi phí là Quy trình sản xuất, áp dụng khi tính giá thành theo PP phân bước

2.4. Khai báo đối tượng tập hợp chi phí là Công đoạn, áp dụng khi tính giá thành theo PP phân bước

2.5. Nhập khẩu danh sách đối tượng tập hợp chi phí từ tệp excel


Xem thêm