[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Quản lý các khoản mục chi phí phục vụ cho công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo Thông tư 133, đồng thời phục vụ cho việc xem báo cáo thống kê theo khoản mục chi phí.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo khoản mục chi phí

2.2. Chuyển dữ liệu đã phát sinh từ khoản mục chi phí cha sang khoản mục chi phí con hoặc từ khoản mục chi phí này sang khoản mục chi phí khác


Xem thêm