[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R9 > 1. Khi trên AMIS.VN-Kế toán, kế toán thêm mới/sửa danh mục khách hàng có trên AMIS.VN-Bán hàng thì cần tự động cập nhật lên AMIS.VN-Bán hàng để đảm bảo quản lý thống nhất

1. Khi trên AMIS.VN-Kế toán, kế toán thêm mới/sửa danh mục khách hàng có trên AMIS.VN-Bán hàng thì cần tự động cập nhật lên AMIS.VN-Bán hàng để đảm bảo quản lý thống nhất


  
1. Mục đích
    Trên AMIS.VN-Kế toán, khi Kế toán thêm mới hoặc sửa danh mục Khách hàng thì chương trình tự động cập nhật danh mục lên CRM để Kế toán có thể quản lý được danh sách Khách hàng một cách thống nhất.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R9: Khi Kế toán thêm mới hoặc sửa danh mục khách hàng trên AMIS.VN-Kế toán thì sẽ không tự động cập nhật được lên AMIS.VN-Bán hàng.
  • Từ phiên bản R9 trở đi: Khi thêm mới hoặc sửa danh mục khách hàng trên AMIS.VN-Kế toán, chương trình sẽ tự động cập nhật sang AMIS.VN-Bán hàng.
Cách cập nhật chi tiết như sau:
1. Khi Thêm mới khách hàng trên AMIS.VN-Kế toán, chương trình sẽ tự động thêm mới khách hàng tương ứng sang Bán hàng\Khách hàng trên AMIS.VN-Bán hàng.
Lưu ý: Trường hợp khách hàng thêm mới trên AMIS.VN-Kế toán có mã trùng với mã trên AMIS.VN-Bán hàng thì chương trình sẽ không cập nhật sang AMIS.VN-Bán hàng.
2. Khi Sửa khách hàng trên AMIS.VN-Kế toán, chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin thay đổi sang AMIS.VN-Bán hàng.
Lưu ý:
  • Đối với các Khách hàng đã có trên AMIS.VN-Kế toán nhưng chưa có trên AMIS.VN-Bán hàng, khi Sửa Khách hàng đó trên AMIS.VN-Kế toán, chương trình sẽ tự động thêm mới Khách hàng tương ứng trên AMIS.VN-Bán hàng.
  • Nếu Sửa khách hàng thành mã trùng với mã đã có trên AMIS.VN-Bán hàng, thì chương trình sẽ cập nhật các thông tin tương ứng lên khách hàng có mã trùng trên AMIS.VN-Bán hàng.
3. Khi Xóa khách hàng trên AMIS.VN-Kế toán, chương trình sẽ không xóa khách hàng tương ứng trên AMIS.VN-Bán hàng.
Lưu ý: Chức năng này chỉ thực hiện được khi có kết nối Internet và chỉ cập nhật cho dữ liệu đã được Thiết lập dữ liệu cập nhật sang AMIS.VN. Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu cập nhật sang AMIS.VN tại đây.


        
             
 
  
                 
                    

                          
                             
          
                            


                           
    
                           
Xem thêm