[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Hỗ trợ kế toán tính lại giá bán của các mặt hàng theo từng thời điểm. Sau khi thực hiện tính, giá bán của các mặt hàng sẽ được tự động cập nhật vào thông tin giá bán trên danh mục Vật tư hàng hoá. Và khi lập chứng từ bán hàng, chương trình sẽ cho phép chọn một trong các đơn giá đó làm giá bán của chứng từ.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Tính giá bán của hàng hóa dựa trên Giá bán trong danh mục

2.2. Tính giá bán của hàng hóa dựa trên Giá bán cố định

2.3. Tính giá bán của hàng hóa dựa trên Giá mua trong danh mục
3. Lưu ý
  • Trường hợp không muốn chương trình tự động tính lại giá bán mới theo tỷ lệ hoặc số tiền thay đổi, Kế toán có thể nhập trực tiếp giá trị tại các cột Giá bán cố định, Giá bán 1, 2, 3 trên giao diện tính giá bán.
  • Sau khi tính giá bán, chương trình sẽ tự động cập nhật lại thông tin Giá bán 1, 2, 3 vào danh sách Đơn giá bán trên vật tư hàng hoá. Đồng thời khi lập báo giá, đơn đặt hàng, chứng từ bán hàng, hợp đồng bán hàng, trả lại hàng bán, chương trình sẽ tự động lấy mức giá mới lên để kế toán lựa chọn.


Xem thêm