[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho > Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ


  
1. Định khoản
Nợ TK 641, 642, 242, 211
     Có TK 152,153,155, 156 
     Có TK 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp nhà nước (Nếu phải kê khai và tính nộp thuế GTGT)
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh xuất hàng hóa đi biếu tặng (không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác...); tiêu dùng nội bộ...
  1. Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
  2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
  4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
  5. Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng
  6. Kế toán ghi nhận doanh thu, chi phí bán hàng nội bộ
3. Ví dụ
Ngày 20/01/2017, xuất điều hòa sử dụng ở phòng Giám đốc:
  • Điều hòa LG 24000 BTU, số lượng 01, đơn giá 12.000.000đ
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Với trường hợp xuất hàng hoá mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ phải kê khai và tính nộp thuế GTGT, kế toán thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Lập phiếu xuất kho

Bước 2: Lập và xuất hoá đơn GTGT

Bước 3: Hạch toán thuế GTGT


Xem thêm