[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Định kỳ theo tháng/quý/năm, Nhân sự thực hiện thống kê, báo cáo tình hình nghỉ phép, đi muộn, về sớm, làm thêm và làm bù nhằm mục đích tính lương cho nhân viên, đánh giá nhân viên,....

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Công chấm\Quản lý thời gian, chọn quản lý bất kỳ và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Quản lý thời gian.


2. Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị báo cáo:

  • Đối với các báo cáo tĩnh, có nhấn vào biểu tượng hoặc để in báo cáo hoặc tải file báo cáo về máy tính.

  • Đối với các biểu đồ, có thể nhấn Lưu biểu đồ để tải biểu đồ về máy.

3. Danh sách báo cáo Quản lý thời gian

 STT Tên Ý nghĩa​
 1  Báo cáo chi tiết số ngày nghỉ của nhân viên  Cho phép thống kê được chi tiết số ngày nghỉ của nhân viên theo khoảng thời gian và nghỉ vì những lý do gì?
 2  Báo cáo chi tiết tình hình nghỉ phép của nhân viên  Cho phép theo dõi các thông tin chi tiết từng lần nghỉ phép của nhân viên: nghỉ từ ngày nào đến ngày nào, lý do nghỉ và người phê duyệt đơn xin nghỉ
3  Báo cáo tổng hợp tình hình nghỉ phép của nhân viên  Cho phép theo dõi được thông tin liên quan đến số ngày nghỉ phép của từng nhân viên: số ngày được phép nghỉ trong năm, số ngày nghỉ phép từ năm trước chuyển sang (nếu có), tổng số ngày phép đã nghỉ và tổng số ngày còn được nghỉ
4  Báo cáo tổng hợp số ngày nghỉ của nhân viên  Cho phép tổng hợp số ngày nghỉ của nhân viên theo chi nhánh, đơn vị và theo từng lý do nghỉ
5  Báo cáo tổng hợp số ngày nghỉ trong năm theo đơn vị  Cho phép tổng hợp được số ngày nghỉ các tháng trong năm của đơn vị theo từng lý do nghỉ
6  Biểu đồ phân tích lý do nghỉ  Cho phép thống kê được số lượng đơn xin nghỉ theo từng lý do, từ đó cung cấp thông tin cho nhà quản lý về cơ cấu lý do nghỉ
7  Biểu đồ thống kê số lượng nhân viên nghỉ  Cho phép thống kê được số lượng nhân sự nghỉ theo lý do nào đó trong khoảng thời gian nhất định
8  Báo cáo chi tiết thời gian làm thêm của nhân viên  Cho phép thống kê thời gian làm thêm của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định


Xem thêm