[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép nhân sự chuyển hồ sơ ứng viên chưa đạt yêu cầu hoặc từ chối đi làm từ các đợt tuyển dụng vào nguồn dự trữ, để có thể bổ sung vào các đợt tuyển dụng khác.
2. Các bước thực hiện
Nhân sự có thể thực hiện chức năng này tại:
  • Phân hệ Tuyển dụng: Trên danh sách ứng viên hoặc tại các vòng phỏng vấn/thi tuyển bất kỳ. 
  • Phân hệ Tiếp nhận: Trên danh sách tiếp nhận.
  • Phân hệ Hồ sơ: Trên danh sách Hồ sơ nhân viên.
Lưu ý: Chỉ thực hiện được chức năng trên với các hồ sơ có trạng thái như sau:
  • Trên phân hệ Tuyển dụng: hồ sơ có trạng thái khác Chuyển sang tiếp nhận và định hướng.
  • Trên phân hệ Tiếp nhận: hồ sơ có trạng thái Từ chối đi làm
  • Trên phân hệ Hồ sơ: hồ sơ có trạng thái Từ chối đi làm.
1. Chọn ứng viên muốn chuyển (có thể chọn nhiều ứng viên cùng lúc), nhấn chuột phải và chọn Chuyển sang nguồn dự trữ.

2. Trường hợp hồ sơ chuyển có trùng thông tin Email hoặc Số CMND/Thẻ căn cước với các hồ sơ trong nguồn dự trữ sẽ hiển thị.
3. Tích chọn Xác nhận chuyển nếu muốn chuyển hồ sơ và tích chọn Ghi đè nếu muốn ghi đè thông tin lên hồ sơ trùng.
4. Nhấn Đồng ý thông tin hồ sơ ứng viên sẽ được chuyển vào Nguồn dự trữ.


Xem thêm