[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng đã lập và các đợt tuyển dụng đã thực hiện, nhân sự thực hiện so sánh để kiểm tra xem việc lập kế hoạch có sát với thực tế hay không. Từ đó có thể rút ra kinh nghiệm và áp dụng cho những lần lập kế hoạch tiếp theo.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Nhân sự có thể đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trường hợp sau:

1. Phân tích danh sách kế hoạch tuyển dụng

2. Phân tích chi tiết chi phí tuyển dụng


Xem thêm