Thủ quỹ

1. Nội dung

Cho phép Thủ quỹ quản lý danh sách các phiếu thu, chi tiền mặt, kiểm tra các biên bản kiểm kê cũng như xem báo cáo sổ quỹ tiền mặt.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Ghi phiếu thu/chi tiền mặt vào Sổ quỹ tiền mặt
1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ quỹ.
2. Chọn tab Đề nghị thu, chi và lọc ra các chứng từ có trạng thái Chưa ghỉ sổ.
3. Chọn phiếu thu/phiếu chi (sử dụng phím Ctrl + A để chọn toàn bộ phiếu thu, chi hoặc sử dụng phím Ctrl + click chuột trái để chọn một số phiếu thu, chi trên danh sách), sau đó nhấn Ghi sổ.

4. Chọn hình thức ghi sổ theo ngày hạch toán trên chứng từ hay theo ngày tùy chọn.
5. Nhấn Ghi sổ, chương trình sẽ tự động ghi thông tin các phiếu thu/chi và sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ.

2.2. Kiểm tra biên bản kiểm kê quỹ 
1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ quỹ.
2. Chọn tab Biên bản kiểm kê.

3. Chọn biên bản kiểm kê trên danh sách, sau đó nhấn Xem.

2.3. Xem sổ quỹ tiền mặt
1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ quỹ.
2. Chọn tab Sổ quỹ tiền mặt.
3. Nhấn Chọn tham số.
4. Thiết lập tham số báo cáo


5. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem sổ quỹ tiền mặt bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Thủ quỹ, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

 

3. Lưu ý

Với các doanh nghiệp không tách riêng vai trò Kế toán tiền mặt và Thủ quỹ, có thể bỏ phân hệ Thủ quỹ trên phần mềm bằng cách:

1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung.
2. Bỏ tích chọn Thủ quỹ có tham gia hệ thống.
3. Nhấn Đồng ý.

Khi đó, trên phần mềm sẽ không còn phân hệ Thủ quỹ và để xem được Sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ, Kế toán vào mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Thủ quỹ, sau đó chọn báo cáo cần xem.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.