[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt theo tài khoản và chi tiết theo từng chứng từ phát sinh.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Quỹ\tab Sổ chi tiết tiền mặt, nhấn Chọn báo cáo.
2. Thiết lập tham số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem sổ chi tiết tiền mặt bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Quỹ, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.Xem thêm