[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Tiền mặt > Tiếp nhận đề nghị tạm ứng, thanh/quyết toán tạm ứng tiền mặt

Tiếp nhận đề nghị tạm ứng, thanh/quyết toán tạm ứng tiền mặt


1. Nội dung

Giúp kế toán có thể tiếp nhận các đề nghị tạm ứng, đề nghị quyết toán tạm ứng, đề nghị thanh toán bằng hình thức tiền mặt được nhân viên lập trên trang cá nhân của AMIS.VN để thực hiện chi tạm ứng, chi thanh toán, quyết toán tạm ứng cho nhân viên.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
Lưu ý: Để thực hiện chức năng này, kế toán phải được phân quyền Sử dụng chức năng Tiếp nhận đề nghị

Tiếp nhận đề nghị tạm ứng

Tiếp nhận đề nghị quyết toán tạm ứng

Tiếp nhận đề nghị thanh toán


Xem thêm