[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Các câu hỏi liên quan đến phân hệ Bán hàng:
1. Tại sao đơn giá bán trên chứng từ bán hàng khác với đơn giá bán khai báo trên danh mục Vật tư, hàng hóa?
2. Tại sao Số còn phải thu trên báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn bị âm?


Xem thêm