[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Các câu hỏi liên quan đến phân hệ Mua hàng:
1. Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh và không sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn, thì làm thế nào để kế toán có thể nhập được số hóa đơn được liên tục giữa các chi nhánh?


Xem thêm