[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Hướng dẫn kế toán cách thực hiện khi có sự thay đổi về người dùng trong quá trình sử dụng AMIS.VN - Kế toán như: Có nhân viên mới cần được phân quyền sử dụng hoặc các nhân viên đang sử dụng phần mềm có sự thay đổi vai trò/quyền hạn.
2. Các bước thực hiện
2.1. Phân quyền cho nhân viên mới
2.2. Thay đổi vai trò, quyền hạn của Nhân viên


Xem thêm