[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mô tả nghiệp vụ
Hàng ngày hoặc hàng tuần khi đơn vị có nhu cầu đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng với sổ kế toán tại đơn vị, kế toán thực hiện:
 • Đối chiếu số dư và các giao dịch đã phát sinh trong ngày (tuần hoặc tháng) có khớp nhau giữa sổ phụ ngân hàng và số kế toán của đơn vị.
 • Nếu phát hiện chênh lệch, kế toán sẽ tìm nguyên nhân và xử lý.
2. Hướng dẫn trên phần mềm:
Để thực hiện được chức năng này người dùng cần phải:
 • Kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn đối chiếu.
 • Người dùng phải được phân quyền chức năng Đối chiếu Ngân hàng.
Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:
1. Vào phân hệ Ngân hàng\tab Đối chiếu ngân hàng\tab Đối chiếu Online

2. Chọn thông tin về tài khoản ngân hàng, loại tiền và thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu

 • Sổ phụ ngân hàng: các giao dịch thanh toán với ngân hàng.
 • Sổ kế toán tiền gửi: các chứng từ hạch toán vào TK 112 hoặc các chứng từ được ghép với các giao dịch ngân hàng tương ứng.
Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh (không phụ thuộc vào tích chọn Bao gồm chứng từ chi nhánh phụ thuộc).
 • Làm việc với một chi nhánh cụ thể thì chỉ lấy các chứng từ trên sổ kế toán của chính chi nhánh đó.
 • Làm việc với Tổng công ty:
 • Nếu trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung tích chọn dùng riêng TK ngân hàng thì chỉ lấy lên các chứng từ trên sổ kế toán của riêng Tổng công ty.
 • Nếu không tích chọn thì lấy lên cả các chứng từ của Tổng công ty và của các chi nhánh phụ thuộc.
3. Đồng thời chương trình sẽ tự động ghép các giao dịch ngân hàng với các chứng từ trong các trường hợp sau:
 • Giao dịch ngân hàng được lập từ Ủy nhiệm chi trên tab Thu, chi tiền.
 • Chứng từ chi tiền gửi/Chứng từ thu tiền gửi được lập từ giao dịch ngân hàng trên tab Lịch sử giao dịch.
4. Với những giao dịch ngân hàng chưa được ghép, kế toán thực hiện đối chiếu và ghép thủ công theo các trường hợp sau:
4.1. Ghép Chứng từ thu tiền/Chứng từ chi tiền gửi đã được lập trên phần mềm:
- Chọn giao dịch ngân hàng cần ghép, nhấn chuột phải và chọn Chọn chứng từ tương ứng:

- Chương trình hiển thị danh sách các chứng từ có ngày hạch toán trùng với ngày giao dịch ngân hàng. Tích chọn các chứng từ cần ghép và nhấn Đồng ý.

- Chương trình sẽ thực hiện ghép giao dịch ngân hàng với các chứng từ vừa chọn.

Lưu ý:
 • Với các chứng từ sai sót Ngày hạch toán hoặc Số tiền, kế toán có thể nhấn vào số chứng từ để chỉnh sửa lại thông tin trên chứng từ sao cho khớp với giao dịch ngân hàng.
 • Sau khi ghép thành công, các giao dịch ngân hàng trên Tab Lịch sử giao dịch sẽ được gắn chứng từ tương ứng tại cột Số CT gốc (Sổ QT).

 • Kế toán có thể xóa toàn bộ các chứng từ đã ghép thủ công với giao dịch trên ngân hàng bằng cách chọn giao dịch ngân hàng, nhấn chuột phải và chọn Xóa liên kết với sổ kế toán tiền gửi.

4.2. Lập Chứng từ chi tiền gửi/Chứng từ thu tiền gửi từ giao dịch ngân hàng:
Kế toán thực hiện lập Chứng từ chi tiền gửi/Chứng từ thu tiền gửi từ giao dịch ngân hàng theo các bước sau:
 • Chọn giao dịch ngân hàng muốn lập, nhấn chuột phải và chọn Lập CT chi tiền gửi/Lập CT thu tiền gửi.
 • Thông tin Chứng từ chi tiền gửi/Chứng từ thu tiền gửi được lấy theo thông tin của giao dịch ngân hàng, kế toán có thể chỉnh sửa lại (nếu cần).
 • Nhấn Cất, chương trình thực hiện lập Chứng từ chi tiền gửi/Chứng từ thu tiền gửi và tự động ghép với giao dịch ngân hàng tương ứng.
Lưu ý:
 • Các giao dịch ngân hàng, các chứng từ đã được ghép sẽ hiển thị màu đen và chưa được ghép sẽ hiển thị màu đỏ.
 • Nếu Số tiềnNgày giao dịch/Ngày hạch toán không khớp nhau thì sẽ hiển thị màu da cam.
 • Các giao dịch ngân hàng đã ghép với các chứng từ mà khớp cả về Ngày (Ngày giao dịch và ngày hạch toán) và Số tiền (Chênh lệch của giao dịch = 0) thì sẽ được tích tại cột Đã khớp đối chiếu.

 • Có thể xem thông tin chi tiết giao dịch ngân hàng bằng cách nhấn vào số giao dịch ngân hàng.
 • Một giao dịch ngân hàng có thể ghép với các chứng từ khác nhau trên 2 sổ khác nhau.
 • Với chứng từ hiển thị trên 2 sổ thì khi ghép với giao dịch ở sổ này thì sẽ tự động ghép với giao dịch đó ở sổ kia.
5. Sau khi các giao dịch ngân hàng đã khớp số liệu với các chứng từ, kế toán nhấn Xác nhận đối chiếu để lưu lại danh sách đối chiếu.

Lưu ý:
 • Kế toán có thể nhấn Bỏ đối chiếu trên danh sách để thực hiện đối chiếu lại.
 • Có thể xuất khẩu bảng đối chiếu ra file Excel bằng cách nhấn Xuất khẩu.


Xem thêm