[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích
Khi kế toán phát sinh nhu cầu cần lấy số phụ ngân hàng về để hạch toán các nghiệp vụ thu tiền, hạch toán phí chuyển tiền và đối chiếu số liệu với sổ kế toán. Kế toán có thể tra cứu được lịch sử giao dịch của tài khoản trong một khoảng thời gian để hạch toán vào phần mềm mà không cần ra ngân hàng thực hiện. Ngoài ra kế toán có thể lập nhanh Chứng từ chi tiền gửi/Chứng từ thu tiền gửi từ những giao dịch thu, chi tiền không thực hiện trên phần mềm.
2. Chi tiết thay đổi
Để thực hiện được chức năng này:
 • Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu.
 • Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Lịch sử giao dịch.
  Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:
  1. Vào phân hệ Ngân hàng\Ngân hàng điện tử, chọn tab Lịch sử giao dịch (hoặc vào Nghiệp vụ\Ngân hàng\Tra cứu lịch sử giao dịch)
  2. Chọn số tài khoản ngân hàng, khoảng thời gian cần tra cứu và nhấn Tra cứu.
  3. Chương trình hiển thị danh sách giao dịch và có thể xem thông tin chi tiết tại tab Thông tin giao dịch.

  • Lập chứng từ thu tiền trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch:
   • Trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch, chọn giao dịch muốn lập chứng từ thu tiền gửi.
   • Nhấn chuột phải và chọn Lập CT thu tiền gửi.
   • Thông tin trên Chứng từ thu tiền gửi được lấy theo thông tin của giao dịch thu tiền tương ứng, kế toán có thể chỉnh sửa lại (nếu cần).
   • Nhấn Cất, chương trình thực hiện tạo Chứng từ thu tiền gửi.

  Lưu ý:
  • Chỉ những tài khoản có quyền Thêm chứng từ thu tiền thì mới thực hiện được chức năng Lập Chứng từ thu tiền gửi.
  • Giao dịch cần lập phải chưa có chứng từ hạch toán tương ứng trên dữ liệu kế toán.
  • Lập chứng từ chi tiền trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch:
   • Trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch, chọn giao dịch muốn lập chứng từ chi tiền.
   • Nhấn chuột phải và chọn Lập CT chi tiền gửi.
   • Thông tin trên chứng từ chi tiền được lấy theo thông tin của giao dịch chi tiền tương ứng, có thể chỉnh sửa thông tin (nếu cần). Trạng thái của chứng từ chi tiền là Đã chuyển tiền.
   • Nhấn Cất, chương trình thực hiện tạo chứng từ chi tiền.
    Lưu ý: Chỉ những tài khoản có quyền Thêm chứng từ chi tiền thì mới thực hiện được chức năng Lập chứng từ chi tiền.


  Xem thêm