[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích
Sau khi kế toán lập lệnh chuyển tiền, lệnh chuyển tiền sẽ được quản lý trên tab Lệnh chuyển tiền. Kế toán có thể thực hiện các nghiệp vụ sau:
  • Xem thông tin lệnh chuyển tiền
  • Phê duyệt lệnh chuyển tiền
  • Thu hồi lệnh chuyển tiền
  • Xem nhật ký giao dịch lệnh chuyển tiền
2. Các bước thực hiện
Để thực hiện được chức năng này:
  • Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn thao tác.
  • Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng Lệnh chuyển tiền.
Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Kết nối ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền:

2. Chương trình cho phép kế toán thực hiện các chức năng sau:
2.1. Xem thông tin Lệnh chuyển tiền:
Trên Tab Lệnh chuyển tiền, chọn giao dịch muốn xem thông tin chuyển tiền, phần mềm hiển thị thông tin tại tab Thông tin chuyển tiền

2.2. Phê duyệt lệnh chuyển tiền:
Để thực hiện chức năng này, kế toán phải được phân quyền Kiểm duyệt lệnh chuyển tiền trên Ngân hàng điện tử và chỉ có thể phê duyệt lệnh chuyển tiền có trạng thái Chờ KTT kiểm duyệt.

2.3. Thu hồi lệnh chuyển tiền:
Để thực hiện được chức năng này, kế toán viên phải được phân quyền Thu hồi lệnh trên Ngân hàng điện tử.
Trường hợp sau khi lập lệnh chuyển tiền, nếu phát hiện có sai sót thì kế toán thực hiện lấy lại lệnh chuyển tiền bằng cách:
  • Chọn lệnh chuyển tiền, sau đó nhấn Thu hồi lệnh (hoặc nhấn chuột phải chọn Thu hồi lệnh)

  • Lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Đã thu hồi, kế toán viên có thể chỉnh sửa thông tin lệnh chuyển tiền và gửi lại cho kế toán trưởng phê duyệt.
2.4. Xem nhật ký giao dịch lệnh chuyển tiền:
Chọn lệnh chuyển tiền muốn xem nhật ký trên danh sách lệnh chuyển tiền, phần mềm hiển thị thông tin tại tab Nhật ký giao dịch.

Lưu ý: Có thể xuất khẩu danh sách lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xuất khẩu (tài khoản phải được phân quyền chức năng Xuất khẩu Excel trên Lệnh chuyển tiền.)


Xem thêm