Bù trừ công nợ

1. Nội dung

Thực hiện bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên) vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp,…   

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Bù trừ công nợ theo hóa đơn
Để thực hiện bù trừ công nợ theo hóa đơn, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Thiết lập chế độ bù trừ công nợ theo hóa đơn
1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
2. Tích chọn mục Bù trừ chi tiết theo hóa đơn.

3. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Bước này chỉ cần thực hiện một lần, với những lần bù trừ sau sẽ không phải thiết lập nữa.

Bước 2: Kiểm tra các đối tượng cần được bù trừ

1. Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng (hoặc Mua hàng)\Bù trừ công nợ.
2. Chọn ngày bù trừ và loại tiền.
3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp có phát sinh công nợ cần bù trừ theo điều kiện đã thiết lập.

Bước 3: Bù trù công nợ theo hóa đơn

1. Nhấn Thực hiện bù trừ trên danh sách bù trừ công nợ (hoặc chọn Bù trừ công nợ bên tanh tác nghiệp).

2. Chọn đối tượng cần bù trù.
3. Thiết lập các điều kiện để lọc ra các chứng từ cần bù trù, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các chứng từ phải thu, phải trả được bù trừ công nợ với nhau.5. Nhấn Bù trừ. => Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên tab Chứng từ NVK của phân hệ Tổng hợp.
6. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ.

7. Nhấn Cất.
Lưu ý:
Khi thực hiện bù trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ phải thu và chứng từ phải trả, sau khi nhấn chọn Bù trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá trên chứng từ bù trừ công nợ.

2.2. Bù trừ công nợ theo tài khoản
Để thực hiện bù trừ công nợ theo tài khoản, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Thiết lập chế độ bù trừ công nợ theo tài khoản
1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
2. Bỏ tích chọn mục Bù trừ chi tiết theo hóa đơn.

3. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Bước này chỉ cần thực hiện một lần, với những lần bù trừ sau sẽ không phải thiết lập nữa.

Bước 2: Bù trù công nợ theo tài khoản

1. Vào phân hệ Bán hàng (hoặc Mua hàng), chọn Bù trừ công nợ, (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng (hoặc Mua hàng)\Bù trừ công nợ).

2. Thiết lập các điều kiện để lọc ra các đối tượng và tài khoản cần bù trù, nhấn Lấy dữ liệu.
3. Tích chọn các tài khoản cần được bù trừ theo từng đối tượng phát sinh.

4. Nhấn Bù trừ. => Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên tab Chứng từ NVK của phân hệ Tổng hợp.

5. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ.
7. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.