Các thay đổi chính sau khi thực hiện chức năng chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 online lên AMIS.VN

 

Dữ liệu trên MISA SME.NET 2012

Dữ liệu trên AMIS.VN

Khác biệt khi chuyển đổi từ SME 2012 online lên AMIS.VN

Khách hàng phải thực hiện

Danh mục

Danh mục Phòng ban

Danh mục Cơ cấu tổ chức

Tất cả danh mục phòng ban, danh mục chi nhánh trên SME 2012 sẽ chuyển vào 2 danh mục sau trên AMIS.VN:

Danh mục chi nhánh

+ Chuyển vào danh mục Cơ cấu tổ chức trong phần Quản trị hệ thống trên trang wall

+ Chuyển vào danh mục cơ cấu tổ chức/ Tab Thông tin chung trên trong AMIS.VN- Kế toán

 

Lưu ý: Các cấp tổ chức cao nhất trên SME2012 (không có thông tin thuộc đơn vị nào) khi chuyển lên AMIS.VN sẽ thuộc Tổng công ty

menu Hệ thống\Tùy chọn\Công ty

Danh mục Cơ cấu tổ chức

Các thông tin trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Công ty trên SME2012 sẽ được chuyển sang danh mục Cơ cấu tổ chức\Tab Thông tin in lên báo cáo, chứng từ\Mục Thông tin đơn vị trên AMIS.VN

menu Hệ thống\Tùy chọn\Người ký

Danh mục Cơ cấu tổ chức

Các thông tin trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Người ký trên SME2012 sẽ được chuyển sang danh mục Cơ cấu tổ chức\Tab Thông tin in lên báo cáo, chứng từ\Mục Người ký trên AMIS.VN

Danh mục Hệ thống tài khoản

Danh mục Hệ thống tài khoản

Với DN đang hạch toán theo QĐ 48 hoặc QĐ 15, khi chuyển đổi lên AMIS.VN, hệ thống tài khoản trên SME2012 sẽ được chuyển lên AMIS.VN đồng thời được ghép tương ứng với tài khoản thay đổi do cập nhật TT133 hoặc TT200 trên AMIS.VN.

Để kiểm tra, khách hàng tham khảo nội dung sau:

+ Trường hợp nhiều tài khoản trên SME2012 được gộp vào 1 tài khoản trên AMIS.VN và tài khoản được gộp trên SME2012 có phát sinh, chương trình sẽ tự động sinh ra các tiết khoản tương ứng trên AMIS.VN.

Bảng so sánh hệ thống tài khoản giữa QĐ48 và TT133

Ví dụ: TK 142, 242 trên SME2012 được gộp vào TK 242 trên AMIS.VN và TK 142 trên SME2012 có phát sinh => Trên AMIS.VN chương trình sẽ tự động sinh ra 2 tiết khoản tương ứng là: 2421 và 2422.

Bảng so sánh hệ thống tài khoản giữa QĐ15 và TT200

+ Trường hợp các tài khoản được gộp trên SME2012 có mở tiết khoản thì chương trình cũng tự động sinh ra các tiết khoản tương ứng trên AMIS.VN

 

Ví dụ: Trường hợp TK 142 trên MISA SME.NET 2012 có mở tiết khoản là: 1421 và 1422 => trên AMIS.VN chương trình cũng sinh ra các tiết khoản tương ứng là: 24211, 24212.

Trên SME2012, Tài khoản chỉ có thể tích chọn theo dõi chi tiết theo Hợp đồng chứ không tách ra theo dõi theo Hợp đồng mua hoặc Hợp đồng bán như trên AMIS.VN. Vì vậy, việc chuyển đổi các tài khoản có tích chọn theo dõi chi tiết theo Hợp đồng trên SME2012 được thực hiện như sau:

+ Nếu số dư của tài khoản đó trên SME2012 có chọn Hợp đồng mua nhưng không chọn Hợp đồng bán

=> Khi chuyển lên AMIS.VN, Tài khoản đó chỉ tích chọn theo dõi chi tiết theo Hợp đồng mua và ngược lại.

+ Nếu số dư của tài khoản đó trên SME2012 có chọn cả Hợp đồng mua và Hợp đồng bán hoặc không chọn cả Hợp đồng mua và Hợp đồng bán

=> Khi chuyển lên AMIS.VN, Tài khoản đó tích chọn theo dõi chi tiết theo cả Hợp đồng mua và Hợp đồng bán (Hoặc không tích chọn theo dõi chi tiết theo Hợp đồng mua và Hợp đồng bán)

Danh mục Tài khoản kết chuyển

Danh mục Tài khoản kết chuyển

Với các tài khoản kết chuyển bị thay đổi do cập nhật chế độ kế toán mới (TT133 hoặc TT200) thì chương trình sẽ lấy theo tài khoản sau khi chuyển đổi.

– Ví dụ: Trên SME2012 có cặp tài khoản kết chuyển (TK 531-TK 5111) nhưng khi chuyển lên AMIS.VN chương trình cập nhật TT200 nên sẽ chuyển cặp tài khoản kết chuyển này thành (TK 5212 – TK 5111)

Danh mục Tài khoản ngầm định

Danh mục Tài khoản ngầm định

Không thực hiện chuyển đổi, lấy danh mục định khoản tự động sẵn trên AMIS.VN.

Kiểm tra lại danh mục tài khoản ngầm định để chọn lại (nếu không muốn ngầm định theo tài khoản chi tiết nhất đầu tiên)

Lưu ý: trường hợp tài khoản ngầm định trên AMIS.VN không phải là tài khoản chi tiết nhất (do khi chuyển đổi lên thì lấy theo tiết khoản trên SME2012), chương trình sẽ lấy tài khoản ngầm định theo tài khoản chi tiết nhất đầu tiên.

– Ví dụ: Trên SME2012 có mở tiết khoản cho tài khoản 1111 là: 1111.01 và 1111.02 thì trên AMIS.VN các tài khoản đang ngầm định là 1111 sẽ chuyển thành 1111.01

Danh mục Định khoản tự động

Danh mục Định khoản tự động

Không thực hiện chuyển đổi, lấy danh mục tài khoản ngầm định sẵn trên AMIS.VN.

Kiểm tra lại danh mục định khoản tự động để chọn lại (nếu không muốn định khoản tự động theo tài khoản chi tiết nhất đầu tiên)

Lưu ý: trường hợp tài khoản định khoản tự động trên AMIS.VN không phải là tài khoản chi tiết nhất (do khi chuyển đổi lên thì lấy theo tiết khoản trên SME2012), chương trình sẽ lấy tài khoản định khoản tự động theo tài khoản chi tiết nhất đầu tiên.

– Ví dụ: Trên SME2012 có mở tiết khoản cho tài khoản 1111 là: 1111.01 và 1111.02 thì trên AMIS.VN các tài khoản đang định khoản tự động là 1111 sẽ chuyển thành 1111.01

Danh mục Loại khách hàng, Nhà cung cấp

Danh mục Đối tượng\Nhóm khách hàng, Nhà cung cấp

Danh mục Loại khách hàng, Nhà cung cấp và danh mục Nhóm khách hàng, Nhà cung cấp trên SME2012 sẽ được chuyển sang thành danh mục Nhóm khách hàng, Nhà cung cấp trên AMIS.VN

Danh mục Nhóm khách hàng, Nhà cung cấp

Lưu ý: trường hợp mã Loại khách hàng, Nhà cung cấp và mã Nhóm khách hàng, Nhà cung cấp trên SME2012 trùng nhau thì khi chuyển lên AMIS.VN mã Loại khách hàng, Nhà cung cấp sẽ có thêm đuôi .SME

Sửa lại mã nhóm khách hàng, nhà cung cấp có đuôi .SME thành mã khác theo nhu cầu quản lý (nếu cần) nhưng không được phép trùng với mã đã có

Ví dụ: Trên SME2012 có 2 mã trùng nhau:

– Mã: KH_TH; Tên: Khách hàng trường học => Thuộc danh mục Loại khách hàng, Nhà cung cấp

– Mã: KH_TH; Tên: Khách hàng Thanh Hóa => Thuộc danh mục Nhóm khách hàng, Nhà cung cấp

==> Chương trình sẽ chuyển cả 2 danh mục trên vào danh mục Nhóm khách hàng, Nhà cung cấp trên AMIS.VN như sau:

– Mã: KH_TH.SME; Tên: Khách hàng trường học

– Mã: KH_TH: Tên: Khách hàng Thanh Hóa

Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp

Danh mục Đối tượng\Khách hàng

– Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp trên SME2012 có tích chọn là Khách hàng sẽ được chuyển sang Danh mục Đối tượng\Khách hàng trên AMIS.VN

– Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp trên SME2012 có tích chọn là Khách hàng/Nhà cung cấp sẽ được chuyển sang Danh mục Đối tượng\Khách hàng có tích chọn ô Nhà cung cấp trên AMIS.VN

Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp

Danh mục Đối tượng\Nhà cung cấp

– Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp trên SME2012 có tích chọn là Nhà cung cấp sẽ được chuyển sang Danh mục Đối tượng\Nhà cung cấp trên AMIS.VN

– Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp trên SME2012 có tích chọn là Khách hàng/Nhà cung cấp sẽ được chuyển sang Danh mục Đối tượng\Nhà cung cấp có tích chọn ô Khách hàng trên AMIS.VN

Danh mục Nhân viên

Danh mục Đối tượng\Nhân viên

Danh mục nhân viên trên SME 2012 sẽ chuyển vào 2 danh mục sau trên AMIS.VN:

+ Tab Nhân viên trong phần Quản trị hệ thống/ Phân Quyền trên trang wall

+ Chuyển vào danh mục Nhân viên trong AMIS.VN- Kế toán

Danh mục Loại vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ

Danh mục Vật tư hàng hóa\Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Danh mục Loại vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ trên SME2012 sẽ được chuyển lên thành Danh mục Vật tư hàng hóa\Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ trên AMIS.VN

Danh mục Vật tư hàng hóa

Danh mục Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa

Nếu VTHH trên SME2012 có tính chất là “VTHH hàng hóa lắp ráp/tháo dỡ” thì khi chuyển sang AMIS.VN VTHH sẽ có tính chất là “Thành phẩm”. Đồng thời, tab Danh mục lắp ráp của VTHH trên SME2012 sẽ chuyển sang tab Định mức nguyên vật liệu trên AMIS.VN.

Các tài khoản ngầm định trên SME2012 bao gồm: tài khoản kho\doanh thu\chi phí sẽ được chuyển vào tab Ngầm định trên AMIS.VN.

Lưu ý: Nếu tài khoản ngầm định trên SME2012 khác với tài khoản sau khi chuyển đổi lên AMIS.VN (do cập nhật thông tư mới) thì sẽ lấy theo tài khoản sau khi chuyển đổi

– Ví dụ: Trên SME2012 đang ngầm định tài khoản doanh thu là: 5121, nhưng khi chuyển lên AMIS.VN do đã cập nhật theo TT200 nên sẽ ngầm định tài khoản doanh thu là 5111

Mục Tỷ lệ thuế GTGT/doanh thu trên SME2012 sẽ được chuyển vào mục Nhóm ngành nghề tính thuế GTGT trên AMIS.VN

Mục Đặc tính sản phẩm trên SME2012 sẽ được chuyển vào mục Mô tả trên AMIS.VN

Thông tin về chiết khấu trên SME2012 sẽ được chuyển vào tab Chiết khấu trên AMIS.VN như sau:

– Nếu trên SME2012 chỉ nhập thông tin chiết khấu tại ô Tỷ lệ CKBH (%) => Trên AMIS.VN, sẽ mặc định Loại chiết khấu: theo % và thông tin % chiết khấu được lấy theo Tỷ lệ CKBH (%) trên SME2012

– Nếu trên SME2012 có tích chọn “Chính sách CK bán hàng” => Trên AMIS.VN lấy chính sách chiết khấu bán hàng trên SME2012 sang.

Với các VTHH được thiết lập nhiều loại chiết khấu trên SME2012, cần kiểm tra và chọn lại loại chiết khấu trên AMIS.VN theo nhu cầu

(Tuy nhiên do trên SME2012 chương trình cho phép một VTHH có thể thiết lập theo nhiều loại chiết khấu cùng lúc như: theo %, theo số tiền, theo đơn giá. còn trên AMIS.VN 2.0 thì một VTHH chỉ được phép thiết lập theo một loại chiết khấu. Vì vậy, nếu VTHH trên SME2012 có nhiều loại chiết khấu thì khi chuyển lên AMIS.VN 2.0 sẽ lấy loại chiết khấu có nhiều dòng nhất, nếu các loại chiết khấu đều có số dòng bằng nhau thì ưu tiên chiết khấu theo %

– Nếu VTHH trên SME2012 vừa nhập thông tin chiết khấu tại ô Tỷ lệ CKBH (%) vừa tích chọn “Chính sách CK bán hàng” => Trên AMIS.VN ưu tiên lấy chính sách chiết khấu bán hàng trên SME2012 sang.

Kiểm tra và chọn lại loại chiết khấu trên AMIS.VN theo nhu cầu

Nếu số dư của VTHH trên SME2012 có nhập chi tiết theo mã quy cách thì khi chuyển lên AMIS.VN VTHH đó cũng được theo dõi chi tiết theo mã quy cách, cụ thể:

Chương trình sẽ ngầm định tích chọn 2 dòng: Mã quy cách 1, Mã quy cách 2 và không Cho phép trùng trên AMIS.VN

Khách hàng sửa lại tên mã quy cách cho đúng thực tế. Ví dụ: Số khung, số máy

Các VTHH có tích chọn Lấy đơn giá bán sau thuế trên SME2012 khi chuyển lên AMIS.VN sẽ mặc định tích chọn Giá bán là đơn giá sau thuế.

Danh mục Định mức nguyên vật liệu

Danh mục Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa

Danh mục Định mức nguyên vật liệu trên SME2012 sẽ được chuyển vào Danh mục Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa\tab Định mức nguyên vật liệu của thành phẩm tương ứng trên AMIS.VN.

Với các Thành phẩm được thiết lập từ 2 định mức trở lên trên SME2012, cần kiểm tra và chọn lại định mức trên AMIS.VN theo nhu cầu

Lưu ý: Nếu có nhiều Định mức NVL của 1 thành phẩm trên SME2012 thì chỉ lấy định mức NVL có thời gian kết thúc muộn nhất.

Ví dụ: Trên SME2012 thành phẩm: A được xây dựng 2 định mức như sau:

+ Định mức 1 có thời gian: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

+ Định mức 2 có thời gian: Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

=> Chương trình sẽ thực hiện chuyển Định mức 2 lên AMIS.VN 2.0

Danh mục Loại TSCĐ

Danh mục Loại TSCĐ

Lấy theo danh mục trên SME2012

Lưu ý: Ngoài ra vẫn giữ lại TSCĐ có mã là 16 trên AMIS.VN 2.0, nếu trên SME2012 cũng đã tồn tại loại TSCĐ có mã là 16 thì tự đổi mã TSCĐ trên SME2012 thành 16.SME

Sửa lại mã có đuôi .SME thành mã khác theo nhu cầu quản lý nếu cần (nhưng không được sửa thành mã 16)

Danh mục KMCP

Danh mục KMCP

Lấy theo danh mục trên SME2012

Lưu ý:

– Riêng với dữ liệu theo TT133: vẫn giữ lại các KMCP con theo ngầm định trên AMIS.VN 2.0.

– Nếu trên SME2012 có mở KMCP con trùng với mã của KMCP trên AMIS.VN 2.0 thì tự thêm đuôi .SME vào mã KMCP trên SME2012.

Sửa lại mã có đuôi .SME thành mã khác theo nhu cầu quản lý nếu cần (nhưng không được trùng với mã đã có)

– Nếu Danh mục trên SME2012 chọn theo dõi chi tiết theo KMCP MTC (Chi phí sử dụng máy thi công), SXC (Chi phí sản xuất chung) thì khi chuyển lên AMIS.VN 2.0 danh mục đó sẽ chuyển sang chọn theo dõi chi tiết theo KMCP MTC.K (Chi phí sử dụng máy thi công bằng tiền khác) hoặc SXC.K (Chi phí sản xuất chung bằng tiền khác)

Kiểm tra lại các danh mục có theo dõi chi tiết theo KMCP MTC hoặc SXC để chọn lại (nếu không muốn theo dõi chi tiết theo KMCP MTC.K hoặc SXC.K)

Danh mục yếu tố chi phí

Không có

Không chuyển lên AMIS.VN vì trên AMIS.VN 2.0 không theo dõi danh mục này

Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí

Danh mục Công trình\Công trình

Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí có loại là Công trình, vụ việc trên SME2012 sẽ được chuyển vào danh mục Công trình\Công trình trên AMIS.VN 2.0

Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí

Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí

– Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí có loại là Đơn hàng\Phân xưởng, phòng ban\Quy trình công nghệ sản xuất\Sản phẩm\Khác trên SME2012 sẽ được chuyển vào danh mục Đối tượng tập hợp chi phí trên AMIS.VN. Trong đó, việc xác định Loại đối tượng THCP sau khi chuyển lên AMIS.VN sẽ căn cứ vào thông tin Đối tượng tính giá thành tương ứng của Đối tượng THCP trên SME2012, cụ thể:

+ Nếu Đối tượng tính giá thành trên SME2012 chỉ có 1 thành phẩm thì khi chuyển lên AMIS.VN 2.0 đối tượng THCP sẽ có loại là Sản phẩm

+ Nếu Đối tượng tính giá thành trên SME2012 có từ 2 thành phẩm trở lên thì khi chuyển lên AMIS.VN 2.0 đối tượng THCP sẽ có loại là Phân xưởng

Danh mục Cổ đông

Không có

Không chuyển lên AMIS.VN vì trên AMIS.VN không theo dõi danh mục này

Danh mục Ngân hàng

Danh mục Ngân hàng

Giữ nguyên danh mục ngân hàng trên AMIS.VN

Nếu danh mục Ngân hàng trên SME2012 chưa có trên AMIS.VN thì sẽ lấy cả danh mục Ngân hàng này sang

Danh mục Phương thức vận chuyển

Không có

Không chuyển lên AMIS.VN vì trên AMIS.VN không theo dõi danh mục này

Danh mục Nhóm giá bán

Không có

Không chuyển lên AMIS.VN vì trên AMIS.VN không theo dõi danh mục này

Danh mục Nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Danh mục Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt

Giữ nguyên danh mục Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt trên AMIS.VN

Danh mục Biểu thuế tài nguyên

Danh mục Biểu thuế tài nguyên

Giữ nguyên danh mục Biểu thuế tài nguyên trên AMIS.VN

Danh mục Loại chứng từ

Danh mục Loại chứng từ

Giữ nguyên danh mục Loại chứng từ trên AMIS.VN

Danh mục Loại tiền

Danh mục Loại tiền

Giữ nguyên danh mục Loại tiền trên AMIS.VN , chỉ chuyển các loại tiền có trên SME 2012 nhưng chưa có trong danh mục của AMIS.VN sang,

Lưu ý: Trường hợp TK 111, 112 khi chuyển sang AMIS.VN có nhiều tài khoản con thì khi chuyển danh mục loại tiền thì thông tin TM tiền mặt và TK tiền gửi sẽ tự động lấy tài khoản con đầu tiên của tài khoản 1111, 1112 hiển thị ngầm định tại đây.

Chọn lại tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngầm định (nếu không muốn chọn theo tài khoản tiền mặt, tiền gửi chi tiết nhất đầu tiên)

– Ví dụ: Tài khoản 1111có 2 tài khoản con là: 1111.01 và 1111.02 thì trên khi chuyển lên danh mục loại tiền thì thông tin TM tiền mặt sẽ tự động lấy tài 1111.01

Danh mục Tình trạng hợp đồng

Không có

Không chuyển lên AMIS.VN vì trên AMIS.VN không theo dõi danh mục này

Số dư

Số dư của các tài khoản không tích chọn chi tiết theo TK ngân hàng\Đối tượng Khách hàng/Nhà cung cấp/Nhân viên

Số dư tài khoản

– Chuyển số dư của các tài khoản không tích chọn chi tiết theo TK ngân hàng\Đối tượng Khách hàng/Nhà cung cấp/Nhân viên trên SME2012 vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản\giao diện Nhập số dư tài khoản trên AMIS.VN 2.0

So sánh Bảng cân đối tài khoản của SME2012 với Bảng cân đối tài khoản AMIS.VN

Số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo Tài khoản ngân hàng

Số dư tài khoản ngân hàng

Chuyển số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo Tài khoản ngân hàng trên SME2012 vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư TK ngân hàng trên AMIS.VN

So sánh Bảng kê số dư ngân hàng của SME2012 với Bảng kê số dư ngân hàng AMIS.VN

Số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo Đối tượng\Khách hàng

Số dư công nợ khách hàng

– Chuyển số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo Đối tượng\Khách hàng trên SME2012 vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab công nợ khách hàng trên AMIS.VN

So sánh báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng (Không chọn thống kê theo nội dung chi tiết nào) trên AMIS.VN 2.0

Lưu ý:

– Để kiểm tra Công nợ khách hàng theo dõi chi tiết theo nhân viên: So sánh báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng (Chọn Thống kê theo Nhân viên và khách hàng) trên AMIS.VN

– Nếu trên SME 2012, các tài khoản theo dõi chi tiết theo Nhân viên\Hợp đồng\Đối tượng THCP loại là Công trình thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ chuyển tương ứng số dư vào tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị

– Để kiểm tra Công nợ khách hàng theo dõi chi tiết theo Hợp đồng: So sánh báo cáo Tổng hợp công nợ theo khách hàng và hợp đồng trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng (chọn Thống kê theo Hợp đồng) trên AMIS.VN

– Để kiểm tra Công nợ khách hàng theo dõi chi tiết theo Đối tượng THCP loại Công trình: So sánh báo cáo Tổng hợp công nợ theo khách hàng và đối tượng tập hợp chi phí trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng (Chọn Thống kê theo Công trình) trên AMIS.VN

– Do trên AMIS.VN số dư các tài khoản công nợ theo dõi chi tiết theo hóa đơn nên khi chuyển số dư của các tài khoản công nợ theo khách hàng từ SME 2012 lên AMIS.VN, thì trong tab chi tiết theo hóa đơn của từng khách hàng sẽ tự động sinh ra 1 dòng tương ứng số chứng từ là OPN, Ngày hóa đơn/chứng từ là 31/12/2017 (Nếu ngày bắt đầu hạch toán là 01/01/2018) với:

– Để theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn trên AMIS.VN, thực hiện như sau:

+ Giá trị hóa đơn, Số còn phải thu : Là tổng số dư nợ của khách hàng đó

+ Trên SME2012: Mở báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

+ Số thu trước : Là số dư có của khách hàng đó

+ Trên AMIS.VN\tại tab Chi tiết theo hóa đơn của từng khách hàng:

 

– Xóa dòng chứng từ OPN mà chương trình tự động sinh ra.

– Nhập các dòng hóa đơn chi tiết tương ứng với báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn trên SME2012

Số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp

Số dư công nợ nhà cung cấp

– Chuyển số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp trên SME2012 vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp trên AMIS.VN 2.0

So sánh báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp (Không chọn thống kê theo nội dung chi tiết nào) trên AMIS.VN 2.0

Lưu ý:

– Để kiểm tra Công nợ NCC theo dõi chi tiết theo nhân viên: So sánh Báo cáo tổng hợp tình hình công nợ NCC theo nhân viên trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp (Chọn Thống kê theo Nhân viên) trên AMIS.VN

– Nếu trên SME 2012, các tài khoản theo dõi chi tiết theo Nhân viên\Hợp đồng\Đối tượng THCP loại là Công trình thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ chuyển tương ứng số dư vào tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị

– Để kiểm tra Công nợ NCC theo dõi chi tiết theo Hợp đồng: So sánh báo cáo Tổng hợp công nợ theo nhà cung cấp và hợp đồng trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp (chọn Thống kê theo Hợp đồng mua) trên AMIS.VN

– Để kiểm tra Công nợ NCC theo dõi chi tiết theo Đối tượng THCP loại Công trình: So sánh báo cáo Tổng hợp công nợ theo nhà cung cấp và đối tượng tập hợp chi phí trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp (Chọn Thống kê theo Công trình) trên AMIS.VN

– Do trên AMIS.VN số dư các tài khoản công nợ theo dõi chi tiết theo hóa đơn nên khi chuyển số dư của các tài khoản công nợ theo nhà cung cấp từ SME 2012 lên AMIS.VN, thì trong tab chi tiết theo hóa đơn của từng nhà cung cấp sẽ tự động sinh ra 1 dòng tương ứng với số chứng từ là OPN, Ngày hóa đơn/chứng từ là 31/12/2017 (Nếu ngày bắt đầu hạch toán là 01/01/2018) với:

– Để theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn trên AMIS.VN, thực hiện như sau:

+ Giá trị hóa đơn, Số còn phải trả : Là tổng số dư nợ của khách hàng đo

+ Trên SME2012: Mở báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn

+ Số trả trước: Là số dư có của khách hàng đó

+ Trên AMIS.VN\tại tab Chi tiết theo hóa đơn của từng nhà cung cấp:

 

– Xóa dòng chứng từ OPN mà chương trình tự động sinh ra.

– Nhập các dòng hóa đơn chi tiết tương ứng với báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn trên SME2012

Số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo Đối tượng\Nhân viên

Số dư công nợ nhân viên

– Chuyển số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo Đối tượng\Nhân viên trên SME2012 vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhân viên trên AMIS.VN

So sánh báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên (Không chọn thống kê theo nội dung chi tiết nào) trên AMIS.VN 2.0

Lưu ý: Nếu các dòng số dư ở trên có nhập chi tiết theo Hợp đồng\Đối tượng THCP loại là Công trình thì sẽ chuyển tương ứng từng dòng vào giao diện Nhập chi tiết công nợ nhân viên trên AMIS.VN

– Để kiểm tra Công nợ nhân viên theo dõi chi tiết theo Hợp đồng: So sánh báo cáo Tổng hợp công nợ theo nhân viên và hợp đồng trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên (chọn Thống kê theo Hợp đồng) trên AMIS.VN

– Để kiểm tra Công nợ nhân viên theo dõi chi tiết theo Đối tượng THCP loại Công trình: So sánh báo cáo Tổng hợp công nợ theo nhân viên và đối tượng tập hợp chi phí trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp công nợ nhân viên (Chọn Thống kê theo Công trình) trên AMIS.VN

Số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo VTHH, CCDC

Tồn kho Vật tư, hàng hóa

– Chuyển số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo VTHH, CCDC trên SME2012 vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Tồn kho vật tư, hàng hóa trên AMIS.VN

So sánh Báo cáo tổng hợp tồn kho trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp tồn kho trên AMIS.VN

Lưu ý: Nếu VTHH trên SME2012 theo dõi chi tiết theo Số lô, Mã quy cách thì so sánh báo cáo Báo cáo tồn kho theo mã quy cách/Báo cáo tổng hợp tồn kho theo lô trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp tồn kho (Chọn Thống kê theo Mã quy cách/Số lô) trên AMIS.VN

Lưu ý: Nếu TK 002 hoặc TK 003 trên SME2012 có tích chọn chi tiết theo VTHH, CCDC và có số dư đầu kỳ thì khi chuyển lên AMIS.VN:

Để kiểm tra tồn kho hàng hóa giữ hộ, bán hộ: So sánh Báo cáo nhập xuất tồn theo tài khoản kho (chọn TK002, TK003) trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp tồn kho (Chọn thống kê theo Hàng nhận giữ hộ, gia công/Hàng nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược) trên AMIS.VN

+ Tồn kho tương ứng với TK002 sẽ được ngầm định giá trị là Hàng hóa giữ hộ gia công tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ.

+ Tồn kho tương ứng với TK003 sẽ được ngầm định giá trị là Hàng hóa bán hộ, ký gửi tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ.

Số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí và có số dư theo đối tượng THCP có loại là Công trình, vụ việc

Chi phí dở dang cho Công trình

– Chuyển số dư của các tài khoản có tích chọn chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí và có số dư theo đối tượng THCP có loại là Công trình, vụ việc trên SME2012 vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Chi phí dở dang (Chọn loại Công trình).

So sánh báo cáo Tổng hợp chi phí sản xuất trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh (Chọn thống kê theo Công trình) trên AMIS.VN

Lưu ý: Mặc định số dư ở cột NVL trực tiếp

Số dư của TK 154 có tích chọn chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí và có số dư theo đối tượng THCP có loại là Đơn hàng\Phân xưởng, phòng ban\Quy trình công nghệ sản xuất\Sản phẩm\Khác

Chi phí dở dang cho Đối tượng tập hợp chi phí

– Chuyển số dư của TK 154 có tích chọn chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí và có số dư theo đối tượng THCP có loại là Đơn hàng\Phân xưởng, phòng ban\Quy trình công nghệ sản xuất\Sản phẩm\Khác trên SME2012 vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Chi phí dở dang (Chọn loại Đối tượng tập hợp chi phí).

So sánh báo cáo Tổng hợp chi phí sản xuất (chọn TK154) trên SME2012 với báo cáo Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh (Chọn thống kê theo Đối tượng THCP) trên AMIS.VN

Lưu ý: Mặc định số dư ở cột NVL trực tiếp

TSCĐ đầu kỳ

TSCĐ đầu kỳ

– chuyển các TSCĐ có ngày ghi tăng trên SME2012 < ngày bắt đầu dữ liệu thành TSCĐ đầu kỳ trên AMIS.VN

So sánh báo cáo Liệt kê danh sách tài sản cố định trên SME2012 với báo cáo Sổ tài sản cố định trên AMIS.VN

– Các TSCĐ trên SME2012 có tình trạng Mua chưa dùng\Đang dùng, ngừng tính khấu hao\Đã thanh lý, nhượng bán và có tích chọn Ngừng tính khấu hao thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ được tích chọn Không tính khấu hao

– Nguyên giá trên SME2012 = Nguyên giá, giá trị tính khấu hao trên AMIS.VN

– Thông tin tại tab Thiết lập phân bổ trên AMIS.VN được xác định dựa vào Thông tin khấu hao trên SME2012, cụ thể:

+ Nếu trên SME2012, tại tab Thông tin khấu hao có chọn đối tượng THCP thì khi chuyển lên AMIS.VN, tại tab Thiết lập phân bổ sẽ tự động hiển thị đối tượng phân bổ là đối tượng THCP đã chọn trên SME2012.

+ Nếu trên SME2012 không chọn đối tượng THCP thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ tự động hiển thị đối tượng phân bổ là đơn vị sử dụng.

CCDC đầu kỳ

CCDC đầu kỳ

– Chuyển các CCDC trên giao diện Khai báo CCDC đầu kỳ trên SME2012 thành CCDC đầu kỳ trên AMIS.VN

So sánh báo cáo Liệt kê danh sách ghi tăng CCDC trên SME2012 với báo cáo Sổ theo dõi CCDC trên AMIS.VN

– Nếu trên SME2012 cùng 1 mã CCDC có nhiều dòng khai báo đầu kỳ thì khi chuyển lên AMIS.VN chương trình sẽ tự động đổi Mã theo cấu trúc: thêm đuôi .1; .2… vào mã CCDC trên SME2012 (VD: May tinh.1, May tinh.2)

– CCDC trên SME2012 có Tình trạng khai báo là Đã báo hỏng, báo mất thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ được tích chọn Ngừng phân bổ

– Thông tin tại tab Thiết lập phân bổ trên AMIS.VN 2.0 được xác định dựa vào thông tin Đối tượng THCP trên giao diện Khai báo CCDC đầu kỳ trên SME2012, cụ thể:

+ Nếu trên SME2012, trên giao diện Khai báo CCDC đầu kỳ có chọn Đối tượng THCP thì khi chuyển lên AMIS.VN, tại tab Thiết lập phân bổ sẽ tự động hiển thị đối tượng phân bổ là Đối tượng THCP đã chọn trên SME2012

+ Nếu trên SME2012 không chọn đối tượng THCP thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ tự động hiển thị đối tượng phân bổ là Phòng ban

Quỹ

Phiếu thu

Phiếu thu (Lý do thu: Thu khác)

Do AMIS.VN không đáp ứng việc kê khai Thuế trên Phiếu thu nên:
– Nếu các chứng từ trên SME 2012 không kê khai thông tin tại tab Thuế thì sẽ chuyển vào Phiếu thu (Lý do thu: Thu khác) trên AMIS.VN
– Nếu các chứng từ trên SME 2012 có kê khai thông tin tại tab Thuế khi chuyển lên AMIS.VN sẽ được tách thành 2 chứng từ:
+ Các thông tin tại tab Hạch toán của SME2012 sẽ được chuyển vào Phiếu thu trên AMIS.VN
+ Các thông tin tại tab Thuế của SME2012 sẽ được chuyển vào tab Thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác của AMIS.VN. Đồng thời, để chứng từ hợp lệ, tab Hạch toán của Chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN sẽ hiển thị các dòng định khoản của Phiếu thu trên SME 2012 có hạch toán TK 133, 33311, số tiền của các dòng này = 0

Để kiểm tra: Khách hàng so sánh danh sách Phiếu thu trên SME 2012 và danh sách Phiếu thu và Chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN.

Chứng từ nghiệp vụ khác

Phiếu chi trả lương

Phiếu chi (Lý do chi: Chi khác)

Chứng từ Phiếu chi trả lương, Phiếu chi nộp bảo hiểm/thuế TNCN trên SME2012 sẽ chuyển thành Phiếu chi trên AMIS.VN với lý do là Chi khác

Phiếu chi nộp bảo hiểm/thuế TNCN

Chuyển tiền nội bộ tiền mặt

Phiếu chi (Lý do chi: Chi khác)

– Do thực tế khách hàng vẫn lập phiếu thu và phiếu chi khi chuyển tiền nên AMIS.VN không còn hỗ trợ lập chứng từ Chuyển tiền nội bộ. Chứng từ Chuyển tiền nội bộ tiền mặt trên SME 2012 được chuyển vào Phiếu chi (Lý do chi: Chi khác) trên AMIS.VN.
– Nếu SME 2012 hạch toán nhiều loại tiền trên một chứng từ thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ tách thành nhiều Phiếu chi, mỗi Phiếu chi tương ứng với 1 loại tiền

Khách hàng kiểm tra xem chứng từ được chuyển đổi đúng lên AMIS.VN chưa

Ngân hàng

Nộp tiền vào tài khoản

Thu tiền gửi (Lý do thu: Thu khác)

Do AMIS.VN không đáp ứng việc kê khai Thuế trên chứng từ Nộp tiền vào tài khoản nên:
– Nếu các chứng từ trên SME 2012 không kê khai thông tin tại tab Thuế thì sẽ chuyển vào Thu tiền gửi (Lý do thu: Thu khác) trên AMIS.VN
– Nếu các chứng từ trên SME 2012 có kê khai thông tin tại tab Thuế khi chuyển lên AMIS.VN sẽ được tách thành 2 chứng từ:
+ Các thông tin tại tab Hạch toán của SME2012 sẽ được chuyển vào Thu tiền gửi (Lý do thu: Thu khác) trên AMIS.VN
+ Các thông tin tại tab Thuế của SME2012 sẽ được chuyển vào tab Thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác của AMIS.VN. Đồng thời, để chứng từ hợp lệ, tab Hạch toán của Chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN sẽ hiển thị các dòng định khoản của chứng từ Nộp tiền vào TK trên SME 2012 có hạch toán TK 133, 33311, số tiền của các dòng này = 0

Séc chuyển khoản/Ủy nhiệm chi/Séc tiền mặt

Séc chuyển khoản/Ủy nhiệm chi/Séc tiền mặt (Lý do chi: Chi khác)

Vì chứng từ Séc chuyển khoản/Ủy nhiệm chi/Séc tiền mặt trên SME 2012 cho phép hạch toán cả Đối tượng Nợ và Đối tượng Có, còn trên AMIS.VN chỉ đáp ứng hạch toán 1 đối tượng, do vậy:
+ Nếu chứng từ trên SME 2012 chỉ khai báo Đối tượng Nợ hoặc Đối tượng Có thì sẽ chuyển vào Séc chuyển khoản/Ủy nhiệm chi/Séc tiền mặt trên AMIS.VN, với lý do chi là Chi khác.
+ Nếu chứng từ trên SME 2012 khai báo cả Đối tượng Nợ và Đối tượng Có thì sẽ chuyển vào Chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN.

Chứng từ nghiệp vụ khác

Chuyển tiền nội bộ

– Chuyển tiền nội bộ
– Chứng từ nghiệp vụ khác

Do trên AMIS.VN không đáp ứng việc chuyển tiền nội bộ đa chi nhánh, hạch toán nhiều Loại tiền, Tài khoản đi, TK đến và kê khai thuế trên chứng từ Chuyển tiền nội bộ, do vậy:
* Nếu trên SME2012, phát sinh Chuyển tiền nội bộ tiền gửi trong cùng 1 chi nhánh (Chi nhánh chuyển đi và Chi nhánh chuyển đến giống nhau) và không kê khai thông tin tại tab Thuế thì sẽ chuyển vào chứng từ Chuyển tiền nội bộ trên AMIS.VN.
– Nếu chứng từ trên SME2012 khai báo nhiều Loại tiền, Từ TK ngân hàng, Đến tài khoản ngân hàng thì sẽ tách thành nhiều chứng từ, các dòng có cùng thông tin sẽ được chuyển thành 1 chứng từ.
– Nếu chứng từ trên SME 2012 kê khai thông tin tại tab Thuế thì khi chuyển lên AMIS.VN được tách thành 2 chứng từ:
+ Các thông tin tại tab Hạch toán của SME2012 sẽ được chuyển vào Chuyển tiền nội bộ trên AMIS.VN
+ Các thông tin tại tab Thuế của SME2012 sẽ được chuyển vào tab Thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác của AMIS.VN. Đồng thời, để chứng từ hợp lệ, tab Hạch toán của Chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN sẽ hiển thị các dòng định khoản của chứng từ Chuyển tiền nội bộ trên SME 2012 có hạch toán TK 133, 33311, số tiền của các dòng này = 0

– Chi tiền gửi (Phương thức thanh toán: Ủy nhiệm chi; Lý do chi: Chi khác)
– Thu tiền gửi (Lý do thu: Thu khác)

* Nếu trên SME2012, phát sinh Chuyển tiền nội bộ tiền gửi giữa các chi nhánh (Chi nhánh chuyển đi và Chi nhánh chuyển đến khác nhau) thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ được tách thành 2 loại chứng từ:
+ Ủy nhiệm chi tại chi nhánh chuyển đi
+ Thu tiền gửi ở chi nhánh chuyển đến
Nếu chứng từ trên SME2012 hạch toán nhiều Loại tiền, Từ TK ngân hàng, Đến tài khoản ngân hàng thì khi chuyển đổi lên AMIS.VN sẽ tách thành nhiều chứng từ
+ Các dòng cùng Loại tiền, Từ TK ngân hàng sẽ chuyển vào 1 Ủy nhiệm chi
+ Các dòng cùng Loại tiền, Đến TK ngân hàng sẽ chuyển vào 1 chứng từ Thu tiền gửi

Tiền chuyển đi

Chứng từ nghiệp vụ khác

Chứng từ Tiền chuyển đi, Tiền chuyển đến, Thẻ tín dụng trên SME 2012 được chuyển vào Chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN.

Tiền chuyển đến

Thẻ tín dụng

Mua hàng

Đơn mua hàng

Đơn mua hàng

Nếu Đơn mua hàng trên SME 2012 có hạch toán nhiều đối tượng tại tab Thống kê thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ tách thành nhiều chứng từ khác nhau, mỗi chứng từ tương ứng với 1 Đối tượng

Hợp đồng mua hàng (phân hệ Hợp đồng

Hợp đồng mua hàng

– Do cách theo dõi tình trạng hợp đồng giữa SME 2012 và AMIS.VN khác nhau nên khi chuyển đổi lên AMIS.VN, thông tin tình trạng sẽ được chuyển đổi tương ứng như sau:
+ Chưa thực hiện trên SME 2012 chuyển thành Chưa thực hiện trên AMIS.VN
+ Đang thực hiện trên SME 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên AMIS.VN
+ Tạm ngừng thực hiện, đình chỉ, hủy bỏ trên SME 2012 chuyển thành Hủy hỏ trên AMIS.VN
+ Hoàn thành chưa thanh lý trên SME 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên AMIS.VN
+ Thanh lý, Kết thúc trên SME 2012 chuyển thành Thanh lý trên AMIS.VN
+ Các tình trạng do người dùng tự thêm trên SME 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên AMIS.VN
– Nếu Hợp đồng mua hàng trên SME 2012 có Ngày ký trước Ngày chuyển đổi dữ liệu thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ tích chọn Là hợp đồng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm trên AMIS.VN
Ví dụ: Trên SME 2012, kế toán khai báo hợp đồng mua hàng số HDM-2018/CT/25-1-098 có ngày ký là 25/11/2017. Khi chuyển đổi lên AMIS.VN, chọn Chuyển đổi dữ liệu từ ngày 01/01/2018 thì sau khi chuyển lên AMIS.VN, Hợp đồng mua sẽ được tự động tích chọn “Là hợp đồng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm”.

Mua hàng trong nước, nhập khẩu, qua kho, không qua kho

Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn

– Các chứng từ trên SME 2012 chọn thanh toán ngay bằng thẻ tín dụng thì chuyển lên AMIS.VN là chứng từ Mua hàng chưa thanh toán.
– Các chứng từ trên SME 2012 tích chọn Đã nhận hóa đơn thì chuyển lên AMIS.VN là chứng từ mua hàng Nhận kèm hóa đơn.
– Các chứng từ trên SME 2012 không tích chọn Đã nhận hóa đơn thì chuyển đổi lên AMIS.VN là chứng từ mua hàng Không kèm hóa đơn. Khi đó, chương trình sẽ xóa hết các thông tin về thuế GTGT: % thuế GTGT, Tiền thuế GTGT, TK thuế GTGT.

Mua dịch vụ

Chứng từ mua dịch vụ

Các chứng từ trên SME 2012 chọn thanh toán ngay bằng thẻ tín dụng thì chuyển lên AMIS.VN là chứng từ Mua dịch vụ chưa thanh toán.

Hàng mua giảm giá

Chứng từ giảm giá hàng mua (tích chọn Giảm giá hàng nhập kho)

– Do trên SME 2012 cho phép hạch toán nhiều đối tượng trên chứng từ Hàng mua giảm giá, còn AMIS.VN thì chỉ cho phép hạch toán 1 đối tượng, nên các chứng từ trên SME 2012 hạch toán nhiều đối tượng tại tab Thống kê thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ tách thành nhiều chứng từ, mỗi chứng từ hạch toán 1 đối tượng.
– Các chứng từ trên SME 2012 có tất cả các dòng chi tiết đều hạch toán tài khoản Nợ là TK 111 thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ thuộc loại Thu tiền mặt. Nếu chứng từ trên SME 2012 có dòng hạch toán TK Nợ khác TK 111 thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ thuộc loại Giảm trừ công nợ

Hàng mua trả lại

Chứng từ trả lại hàng mua (tích chọn: Trả lại hàng trong kho)

– Do trên SME 2012 cho phép hạch toán nhiều đối tượng trên chứng từ Hàng mua trả lại, còn AMIS.VN thì chỉ cho phép hạch toán 1 đối tượng, nên các chứng từ trên SME 2012 hạch toán nhiều đối tượng tại tab Thống kê thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ tách thành nhiều chứng từ, mỗi chứng từ hạch toán 1 đối tượng.
– Các chứng từ trên SME 2012 có tất cả các dòng chi tiết đều hạch toán tài khoản Nợ là TK 111 thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ thuộc loại Thu tiền mặt. Nếu chứng từ trên SME 2012 có dòng hạch toán TK Nợ khác TK 111 thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ thuộc loại Giảm trừ công nợ

Bán hàng

Báo giá

Báo giá

Nếu Báo giá trên SME 2012 hạch toán nhiều đối tượng tại tab Thống kê thì chuyển lên AMIS.VN tách thành nhiều chứng từ Báo giá, mỗi chứng từ hạch toán 1 đối tượng.

Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng

Nếu tab Thống kê của Báo giá trên SME 2012 hạch toán nhiều đối tượng thì chuyển lên AMIS.VN tách thành nhiều chứng từ Báo giá, mỗi chứng từ hạch toán 1 đối tượng.

Bán hàng chưa thu tiền

Chứng từ bán hàng – Bán hàng hóa dịch vụ trong nước – Chưa thu tiền

– Do trên SME2012 có theo dõi thông tin Loại hóa đơn và với Loại hóa đơn là Không có hóa đơn hoặc Hóa đơn thông thường thì không hạch toán thuế vào sổ cái, còn trên AMIS.VN thì không theo dõi thông tin Loại hóa đơn và khi khai báo TK thuế GTGT, Tiền thuế GTGT thì phần mềm sẽ ghi vào sổ cái, vì vậy khi chuyển các chứng từ có Loại hóa đơn là Không có hóa đơn hoặc Hóa đơn thông thường lên AMIS.VN thì phần mềm sẽ tự động xóa tiền thuế GTGT để việc ghi sổ cái được chính xác
– Nếu chứng từ Bán hàng trên SME 2012 là Hóa đơn bán lẻ thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ không tích chọn Lập kèm hóa đơn, ngược lại sẽ được tích chọn Lập kèm hóa đơn.

Bán hàng thu tiền ngay

Chứng từ bán hàng – Bán hàng hóa dịch vụ trong nước – Thu tiền ngay

Bán hàng đại lý bán đúng giá, nhận ủy thác xuất khẩu

Chứng từ bán hàng – Bán hàng đại lý bán đúng giá

– Do trên SME2012 có theo dõi thông tin Loại hóa đơn và với Loại hóa đơn là Không có hóa đơn hoặc Hóa đơn thông thường thì không hạch toán thuế vào sổ cái, còn trên AMIS.VN thì không theo dõi thông tin Loại hóa đơn và khi khai báo TK thuế GTGT, Tiền thuế GTGT thì phần mềm sẽ ghi vào sổ cái, vì vậy khi chuyển các chứng từ có Loại hóa đơn là Không có hóa đơn hoặc Hóa đơn thông thường lên AMIS.VN thì phần mềm sẽ tự động xóa tiền thuế GTGT để việc ghi sổ cái được chính xác
– Nếu chứng từ Bán hàng trên SME 2012 là Hóa đơn bán lẻ thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ không tích chọn Lập kèm hóa đơn, ngược lại sẽ được tích chọn Lập kèm hóa đơn.
– Nếu chứng từ trên SME 2012 hạch toán nhiều đối tượng tại tab Thống kê thì chuyển lên ACT sẽ tách thành nhiều chứng từ, mỗi chứng từ tương ứng với 1 đối tượng.

Tổng hợp hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn – Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Chứng từ Tổng hợp hóa đơn bán lẻ trên SME2012 sẽ chuyển lên thành Hóa đơn (loại Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước) trên AMIS.VN và tích chọn Đã hạch toán

Giảm giá hàng bán

Chứng từ giảm giá hàng bán – Bán hàng hóa, dịch vụ

– Do trên SME 2012 cho phép hạch toán nhiều đối tượng trên chứng từ Giảm giá hàng bán, còn AMIS.VN thì chỉ cho phép hạch toán 1 đối tượng, nên các chứng từ trên SME 2012 hạch toán nhiều đối tượng tại tab Thống kê thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ tách thành nhiều chứng từ, mỗi chứng từ hạch toán 1 đối tượng.
– Các chứng từ trên SME 2012 có tất cả các dòng chi tiết đều hạch toán tài khoản Có là TK 111 thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ thuộc loại Trả lại tiền mặt. Nếu chứng từ trên SME 2012 có dòng hạch toán TK Có khác TK 111 thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ thuộc loại Giảm trừ công nợ

Hàng bán trả lại

Chứng từ hàng Bán bị Trả lại – Bán hàng hóa, dịch vụ – Kiêm phiếu nhập kho

– Do trên SME 2012 cho phép hạch toán nhiều đối tượng trên chứng từ Hàng bán trả lại, còn AMIS.VN thì chỉ cho phép hạch toán 1 đối tượng, nên các chứng từ trên SME 2012 hạch toán nhiều đối tượng tại tab Thống kê thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ tách thành nhiều chứng từ, mỗi chứng từ hạch toán 1 đối tượng.
– Các chứng từ trên SME 2012 có tất cả các dòng chi tiết đều hạch toán tài khoản Có là TK 111 thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ thuộc loại Trả lại tiền mặt. Nếu chứng từ trên SME 2012 có dòng hạch toán TK Có khác TK 111 thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ thuộc loại Giảm trừ công nợ

Chính sách giá

Chính sách giá

– Các Chính sách giá trên SME2012 khi chuyển lên AMIS.VN sẽ không tích chọn Có thiết lập chính sách chiết khấu, Loại tiền là Đồng tiền hạch toán và Đơn vị tính là Đơn vị tính chính
– Tại bước Thiết lập nhóm giá bán khi thiết lập Chính sách giá trên SME 2012 chọn Dựa trên Chính sách giá hiện tại thì chuyển lên AMIS.VN sẽ Dựa trên Giá bán cố định.

Quản lý hóa đơn

Khởi tạo mẫu hóa đơn

Mẫu hóa đơn

– Trên SME2012, các mẫu hóa đơn được thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh nào thì khi chuyển lên AMIS.VN, mẫu hóa đơn sẽ thuộc chi nhánh đó.
– Nếu mẫu hóa đơn trên SME 2012 tích chọn Là hóa đơn đặt in thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ có hình thức hóa đơn là Hóa đơn đặt in, ngược lại, nếu không tích chọn thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ có hình thức hóa đơn là Hóa đơn tự in.

Thông báo phát hành hóa đơn

Thông báo phát hành hóa đơn

Các Thông báo phát hành hóa đơn trên SME 2012 chuyển lên AMIS.VN sẽ có trạng thái là Đã có hiệu lực

Mất, cháy, hỏng hóa đơn

Mất, cháy, hỏng hóa đơn

Chứng từ Mất, cháy, hỏng hóa đơn trên SME 2012 khi chuyển lên AMIS.VN sẽ có trạng thái là Đã nộp cho CQ thuế

Hủy hóa đơn

Hủy hóa đơn

Chứng từ Hủy hóa đơn trên SME 2012 khi chuyển lên AMIS.VN sẽ có trạng thái là Đã nộp cho CQ thuế

Xóa hóa đơn

Xóa hóa đơn

Nếu chứng từ Xóa hóa đơn trên SME 2012 khai báo một lúc nhiều hóa đơn bị xóa thì chuyển lên AMIS.VN tách mỗi hóa đơn bị xóa ra thành một chứng từ Xóa hóa đơn, do trên AMIS.VN chỉ cho phép hạch toán từng hóa đơn bị xóa.

Kho

Nhập kho từ lắp ráp/Tháo dỡ

Nhập kho thành phẩm lắp ráp/Tháo dỡ

Các chứng từ Nhập kho từ lắp ráp/tháo dỡ trên SME 2012 sẽ chuyển thành Nhập kho thành phẩm lắp ráp/tháo dỡ trên AMIS.VN

Nhập kho

– Nhập kho thành phẩm sản xuất
– Nhập kho khác

– Các chứng từ Nhập kho trên SME 2012 phát sinh đối tượng THCP thuộc loại khác với Công trình, vụ việc thì chuyển lên AMIS.VN sẽ chuyển thành Phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất. Các chứng từ Nhập kho còn lại sẽ chuyển thành Phiếu nhập kho khác trên AMIS.VN.
– Các chứng từ Nhập kho trên SME 2012 hạch toán nhiều đối tượng tại tab Thống kê thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ tách thành nhiều chứng từ nhập kho, mỗi chứng từ tương ứng với 1 đối tượng hạch toán.

Nhập kho từ điều chỉnh

Nhập kho từ kiểm kê

Các chứng từ Nhập kho từ điều chỉnh trên SME 2012 sẽ chuyển thành Nhập kho từ kiểm kê trên AMIS.VN

Xuất kho

Phiếu xuất kho bán hàng

– Các chứng từ Xuất kho trên SME 2012 có hạch toán Nợ TK 632 thì sẽ chuyển thành phiếu Xuất bán hàng trên AMIS.VN.
+ Các phiếu xuất kho đã được chọn để lập chứng từ bán hàng trên SME 2012 thì chuyển lên ACT được đánh dấu là Đã lập chứng từ bán hàng và các chứng từ bán hàng này được đánh dấu là Đã xuất hàng (chứng từ bán hàng hiển thị tham chiếu đến phiếu xuất và ngược lại)

Xuất sản xuất

+ Nếu chứng từ phiếu Xuất kho trên SME 2012 không có bút toán Nợ TK 632 nhưng có phát sinh hạch toán cho đối tượng THCP hoặc hợp đồng thì chuyển lên AMIS.VN là phiếu Xuất sản xuất.
+ Nếu chứng từ phiếu Xuất kho trên SME 2012 có tích chọn Xuất kho theo định mức NVL thì khi chuyển lên AMIS.VN, dữ liệu cột Thành phẩm được lấy từ định mức đã thiết lập trên SME 2012.

Xuất khác

Nếu chứng từ phiếu Xuất kho trên SME 2012 không có bút toán Nợ TK 632 và không phát sinh hạch toán cho đối tượng THCP hoặc hợp đồng thì chuyển lên AMIS.VN là phiếu Xuất khác.

Xuất kho từ điều chỉnh

Xuất kho từ kiểm kê

Chứng từ Xuất kho từ điều chỉnh trên SME 2012 thì chuyển vào chứng từ Xuất kho từ kiểm kê trên AMIS.VN

Xuất kho từ lắp ráp

Phiếu xuất kho linh kiện để lắp ráp

Chứng từ Xuất kho từ lắp ráp trên SME 2012 thì chuyển vào chứng từ Phiếu xuất kho linh kiện để lắp ráp

Chuyển kho

Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Nếu chứng từ Chuyển kho trên SME 2012 có mẫu số hóa đơn là 03XKNB3/001 (Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ) thì chuyển lên AMIS.VN là chứng từ Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Xuất kho gửi đại lý

+ Nếu chứng từ Chuyển kho trên SME 2012 có mẫu số hóa đơn là 04HGDL3/001 (Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý) thì chuyển lên AMIS.VN là chứng từ Xuất kho gửi bán đại lý.
+ Nếu tab Thống kê của chứng từ Chuyển kho trên SME 2012 hạch toán nhiều đối tượng thì chuyển lên AMIS.VN tách thành nhiều chứng từ Xuất kho gửi đại lý, mỗi chứng từ hạch toán một đối tượng.

Xuất chuyển kho nội bộ

Nếu chứng từ Chuyển kho trên SME 2012 có mẫu số hóa đơn khác mẫu 03XKNB3/001 và 04HGDL3/001 thì chuyển lên AMIS.VN là chứng từ Xuất chuyển kho nội bộ.

Lắp ráp, tháo dỡ

Lệnh Lắp ráp, tháo dỡ

Quản lý mã quy cách VTHH

Đối với những VTHH có nghiệp vụ nhập, xuất, tồn phát sinh mã quy cách trên SME 2012 thì chuyển lên AMIS.VN sẽ tích chọn “Theo dõi vật tư, hàng hóa theo mã quy cách”

Tổng hợp

Hạch toán chi phí lương (phân hệ Tiền lương)

Chứng từ nghiệp vụ khác

Chứng từ Hạch toán chi phí lương trên SME2012 được chuyển sang Chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN

Chứng từ nghiệp vụ khác

Chứng từ nghiệp vụ khác

Nếu Chứng từ nghiệp vụ khác trên SME 2012 phát sinh hạch toán nhiều Loại tiền thì chuyển lên AMIS.VN sẽ tách thành các chứng từ khác nhau, mỗi chứng từ tương ứng với 1 loại tiền.

Xử lý chênh lệch tỷ giá

Chứng từ nghiệp vụ khác

Khi thực hiện chức năng Xử lý chênh lệch tỷ giá trên SME 2012, chương trình sẽ sinh ra một Chứng từ nghiệp vụ khác ghi nhận bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá, vì vậy:
+ Nếu Chứng từ nghiệp vụ khác ghi nhận bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá trên SME 2012 hạch toán nhiều loại tỷ giá khác nhau thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ tách thành nhiều Chứng từ nghiệp vụ khác, mỗi chứng từ hạch toán 1 loại tỷ giá, do AMIS.VN chỉ cho phép hạch toán 1 tỷ giá;
+ Nếu Chứng từ nghiệp vụ khác trên SME 2012 đó có các dòng chi tiết hạch toán một loại tỷ giá thì gộp thành 1 chứng từ.

Thuế

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

TT119 – Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) trên SME 2012 được chuyển vào TT119 – Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) trên AMIS.VN

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

TT156 – Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

Không chuyển Nhóm 5. HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT lên AMIS.VN, do AMIS.VN đã sử dụng chứng từ TT156 – Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

Hoàn thuế GTGT

Chứng từ nghiệp vụ khác

Chứng từ Hoàn thuế trên SME 2012 được chuyển vào Chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN

Hợp đồng bán

Hợp đồng bán

Hợp đồng bán

– Do cách theo dõi tình trạng hợp đồng giữa SME 2012 và AMIS.VN khác nhau nên thông tin Tình trạng được chuyển đổi tương ứng như sau:
+ Chưa thực hiện trên SME 2012 chuyển thành Chưa thực hiện trên AMIS.VN
+ Đang thực hiện trên SME 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên AMIS.VN
+ Tạm ngừng thực hiện, đình chỉ, hủy bỏ trên SME 2012 chuyển thành Hủy hỏ trên AMIS.VN
+ Hoàn thành chưa thanh lý trên SME 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên AMIS.VN
+ Thanh lý, Kết thúc trên SME 2012 chuyển thành Thanh lý trên AMIS.VN
+ Tình trạng do người dùng tự thêm trên SME 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên AMIS.VN
– Tình trạng ghi doanh số của Hợp đồng bán sau khi chuyển lên AMIS.VN như sau:
+ Hợp đồng đã Ghi sổ trên SME 2012 thì chuyển lên AMIS.VN có tình trạng Đã ghi doanh số
+ Hợp đồng chưa Ghi sổ trên SME 2012 thì chuyển lên AMIS.VN có tình trạng Đề nghị ghi doanh số.

Dự án

Dự án

– Do cách theo dõi tình trạng dự án giữa SME 2012 và AMIS.VN khác nhau nên thông tin Tình trạng được chuyển đổi tương ứng như sau:
+ Chưa thực hiện trên SME 2012 chuyển thành Chưa thực hiện trên AMIS.VN
+ Đang thực hiện trên SME 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên AMIS.VN
+ Tạm ngừng thực hiện, đình chỉ, hủy bỏ trên SME 2012 chuyển thành Hủy hỏ trên AMIS.VN
+ Hoàn thành chưa thanh lý trên SME 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên AMIS.VN
+ Thanh lý, Kết thúc trên SME 2012 chuyển thành Thanh lý trên AMIS.VN
+ Tình trạng do người dùng tự thêm trên SME 2012 chuyển thành Đang thực hiện trên AMIS.VN
– Dự án trên SME 2012 khi chuyển lên AMIS.VN sẽ có tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi doanh số.

Ngân sách

Dự toán thu

Không có

Không chuyển đổi do trên AMIS.VN không đáp ứng việc lập dự toán theo Mục thu, Mục chi

Dự toán chi

Công cụ dụng cụ

Ghi tăng CCDC

Ghi tăng CCDC

– Trên SME2012 cho phép ghi tăng nhiều CCDC trên cùng 1 chứng từ, còn trên AMIS.VN mỗi chứng từ ghi tăng chỉ khai báo 1 CCDC, do vậy trong trường hợp này khi chuyển đổi lên AMIS.VN sẽ tách thành các chứng từ ghi tăng CCDC khác nhau.
– Trên SME2012 cho phép 1 CCDC ghi tăng nhiều lần, còn trên AMIS.VN mỗi mã CCDC chỉ ghi tăng 1 lần, do vậy khi chuyển đổi lên AMIS.VN với các chứng từ ghi tăng bị trùng mã CCDC, chương trình sẽ tự động sinh mã mới theo quy tắc “Mã trên SME2012-Số tự tăng”, VD: CCDC00001-1

Để kiểm tra: Khách hàng so sánh Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng trên SME 2012 với báo cáo Sổ theo dõi CCDC trên AMIS.VN để kiểm tra

Khai báo CCDC đầu kỳ

Khai báo CCDC đầu kỳ

Điều chỉnh CCDC

Điều chỉnh CCDC

Do trên AMIS.VN không hạch toán bút toán điều chỉnh trên chứng từ Điều chỉnh CCDC, nên khi chuyển đổi lên AMIS.VN sẽ chuyển vào chứng từ Điều chỉnh CCDC, đồng thời sẽ sinh ra Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán bút toàn điều chỉnh

Chứng từ nghiệp vụ khác

Phân bổ CCDC

Phân bổ chi phí CCDC

– Nếu một chứng từ Phân bổ CCDC trên SME 2012 phân bổ một mã CCDC trên nhiều dòng (do ghi tăng mã CCDC đó vào nhiều chứng từ Ghi tăng CCDC) thì khi chuyển lên AMIS.VN sẽ cộng gộp các dòng cùng mã CCDC thành 1 dòng, khi đó Số tiền phân bổ CCDC đang dùng = Tổng Số tiền phân bổ của các dòng có cùng mã CCDC.
– Chứng từ hạch toán chi phí phân bổ CCDC trên SME 2012 thì chuyển vào tab Hạch toán của chứng từ Phân bổ chi phí CCDC trên AMIS.VN

 

Hạch toán chi phí phân bổ CCDC

Báo mất, báo hỏng CCDC

AMIS.VN không đáp ứng nghiệp vụ này nên không chuyển lên

Giá thành

Kỳ tính giá thành

Kỳ tính giá thành

– Kỳ tính giá thành của Công trình, vụ việc trên SME 2012 chuyển đổi thành Kỳ tính giá thành Công trình trên AMIS.VN.
– Kỳ tính giá thành của Đơn hàng, Sản xuất liên tục trên SME 2012 chuyển đổi lên AMIS.VN như sau:
+ Kỳ tính giá thành của Đối tượng THCP thuộc loại Thành phẩm trên SME 2012 thì chuyển đổi vào chứng từ Kỳ tính giá thành Sản xuất liên tục – Giản đơn trên AMIS.VN.
+ Kỳ tính giá thành của Đối tượng THCP thuộc loại khác với Thành phẩm trên SME 2012 thì chuyển vào Kỳ tính giá thành Sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ trên AMIS.VN

Phân bổ chi phí

Phân bổ chi phí chung

Do trên SME 2012, chương trình không phân bổ Chi phí gián tiếp chi tiết cho từng chứng từ chi phí liên quan, còn trên AMIS.VN thì khi phân bổ, chương trình sẽ ghi nhận từng chứng từ chi phí phân bổ số tiền là bao nhiêu, nên khi chuyển đổi lên AMIS.VN, chương trình sẽ ghi nhận số tiền đã phân bổ cho từng chứng từ chi phí liên quan theo nguyên tắc trừ đuổi: chứng từ có ngày phát sinh sau được phân bổ trước, nếu có cùng ngày phát sinh thì chứng từ có số chứng từ lớn hơn được phân bổ trước.

Đánh giá sản phẩm dở dang

Đánh giá sản phẩm dở dang

– Nếu chứng từ Đánh giá sản phẩm dở dang trên SME 2012 nhập chi tiết theo tài khoản chi phí thì khi chuyển lên AMIS.VN, thông tin sẽ được chuyển đổi tương ứng như sau:
+ TK 621 chuyển vào NVL trực tiếp
+ TK 622 chuyển vào Nhân công trực tiếp
+ TK 6274 chuyển vào Khấu hao
+ TK 6271 chuyển vào Nhân công gián tiếp
+ TK 6272, TK 6273 chuyển vào NVL gián tiếp
+ TK 6277 chuyển vào Chi phí mua ngoài
+ TK 6278 chuyển vào Chi phí khác
– Nếu chứng từ Đánh giá sản phẩm dở dang trên SME 2012 không nhập chi tiết theo tài khoản chi phí thì chuyển toàn bộ chi phí vào khoản mục NVL trực tiếp trên chứng từ Đánh giá sản phẩm dở dang của AMIS.VN.

Tài sản cố định

Mua và ghi tăng TSCĐ bằng Tiền mặt

– Ghi tăng TSCĐ/Khai báo TSCĐ đầu kỳ
– Phiếu chi (Lý do: Chi khác)
– Chi tiền gửi (Lý do: Chi khác)
– Chứng từ nghiệp vụ khác

Do SME 2012 hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ chung vào chứng từ Mua và ghi tăng TSCĐ còn trên AMIS.VN tách riêng chứng từ hạch toán mua TSCĐ và quản lý ghi tăng TSCĐ nên chứng từ Mua và ghi tăng TSCĐ trên SME 2012 được chuyển sang AMIS.VN như sau:
+ Nếu trên SME 2012 chọn thanh toán ngay bằng Tiền mặt thì khi chuyển đổi lên AMIS.VN sẽ vào 2 chứng từ: Phiếu chi tiền mặt và Ghi tăng TSCĐ/Khai báo TSCĐ đầu kỳ.
+ Nếu trên SME
2012 chọn thanh toán ngay bằng Séc/Ủy nhiệm chi thì khi chuyển đổi lên AMIS.VN sẽ vào 2 chứng
từ: Phiếu chi tiền gửi và Ghi tăng TSCĐ/Khai báo TSCĐ đầu kỳ.
+ Nếu trên SME
2012 chọn Chưa thanh toán hoặc thanh toán ngay bằng Thẻ tín dụng thì khi chuyển đổi lên AMIS.VN sẽ vào 2 chứng
từ: Chứng từ nghiệp vụ khác và Ghi tăng TSCĐ/Khai báo TSCĐ đầu kỳ.

Khách hàng so sánh:
+ Số tài sản cố định trên SME 2012 với Sổ tài sản cố định trên AMIS.VN
+ Danh sách chứng từ Mua và ghi tăng TSCĐ trên SME 2012 với danh sách Phiếu chi tiền mặt/tiền gửi (lý do chi khác) và Chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN

Mua và ghi tăng TSCĐ bằng Séc/Ủy nhiệm chi Khi chuyển đổi từ SME 2012 lên AMIS.VN, việc chuyển vào chứng từ Ghi tăng TSCĐ hay Khai báo TSCĐ đầu kỳ được thực hiện theo nguyên tắc sau:
+ Nếu ngày ghi tăng TSCĐ trên SME 2012 trước ngày chuyển đổi dữ liệu thì chuyển vào chứng từ Khai báo TSCĐ đầu kỳ trên AMIS.VN.
+ Nếu ngày ghi tăng TSCĐ trên SME 2012 từ ngày chuyển đổi dữ liệu trở đi thì chuyển vào chứng từ Ghi tăng TSCĐ trên AMIS.VN.
Mua và ghi tăng TSCĐ bằng Thẻ tín dụng
Mua và ghi tăng TSCĐ chọn Chưa thanh toán
 Ghi tăng khác  Chứng từ nghiệp vụ khác Chứng từ Ghi tăng khác trên SME 2012 được chuyển vào Chứng từ nghiệp vụ khác trên AMIS.VN

Điều chỉnh TSCĐ

Đánh giá lại TSCĐ

Chứng từ Điều chỉnh TSCĐ trên SME 2012 được chuyển vào chứng từ Đánh giá lại TSCĐ trên AMIS.VN.

Khấu hao TSCĐ

Khấu hao tài sản cố định

Các chứng từ Khấu hao TSCĐ, Phân bổ khấu hao TSCĐ, Hạch toán khấu hao TSCĐ trên SME 2012 được chuyển vào chứng từ Khấu hao tài sản cố định trên AMIS.VN.

 

 

Phân bổ khấu hao TSCĐ

Hạck toán khấu hao TSCĐ

menu Hệ thống

Quản lý người dùng

Không chuyển lên

Danh sách người dùng trên SME2012 không được chuyển lên AMIS.VN.

Khách hàng cần thực hiện phân quyền lại cho nhân viên để có thể sử dụng được ứng dụng AMIS.VN-Kế toán.

Chi tiết cách phân quyền sử dụng xem tại đây.

 Hệ thống\Tủy chọn

 

 

Hệ thống/ Tùy chọn

 

Nếu trên SME2012 có tồn tại số dư theo ngoại tệ thì khi chuyển lên AMIS.VN trên menu Hệ thống\tùy chọn\Tùy chọn chung chương trình sẽ tự động tích chọn Hạch toán đa tiền tệ

 

Nếu trên SME2012, TK 002 hoặc TK 003 có tích chọn chi tiết theo VTHH, CCDC và có số dư đầu kỳ thì khi chuyển lên AMIS.VN trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa, chương trình sẽ tự động tích chọn Có phát sinh hàng hóa nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký cược, ký gửi

 

 

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.