Chuyển danh mục, số dư cuối năm 2017 và phát sinh năm 2018 lên AMIS.VN

1. Nội dung

Giúp chuyển đổi danh mục, số dư và chứng từ phát sinh trên MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN trong trường hợp đơn vị tồn tại cả danh mục, số dư và chứng từ phát sinh tại thời điểm chuyển đổi dữ liệu.

Lưu ý: Chương trình chỉ chuyển được danh mục, số dưchứng từ phát sinh từ ngày 01/01/2018 trở đi lên AMIS.VN.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Các bước chuẩn bị trước khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN
Trước khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN, cần thực hiện các bước sau:
1. Đăng ký sử dụng AMIS.VN. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Kiểm tra dữ liệu trên MISA SME.NET 2012 trước khi chuyển đổi

Dữ liệu phải đảm bảo tính đúng đắn (chốt số liệu) trước khi chuyển đổi, cần thực hiện việc Tính giá xuất kho, Kết chuyển lãi lỗ và Ghi sổ toàn bộ chứng từ. Sau đó, thực hiện khóa sổ trên MISA SME.NET 2012 trước khi thực hiện chuyển đổi.

Lưu ý: Sau khi chốt số liệu, Kế toán không chỉnh sửa hoặc nhập thêm dữ liệu từ năm 2017 trở về trước trên dữ liệu MISA SME.NET 2012 để đảm báo dữ liệu không bị sai lệch so với dữ liệu chuyển đổi lên AMIS.VN

Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN
1. Khách hàng sẽ không tự thực hiện bước này mà cần liên hệ với MISA để yêu cầu chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN theo 1 trong 2 cách:

 • Gửi về địa chỉ email: support@misa.com.vn
 • Liên hệ tổng đài: 1900 8677


Lưu ý: Khách hàng thực hiện tải phiếu yêu cầu chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN tại đây

2. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý yêu cầu thêm các thông tin sau:

 • Dữ liệu cần chuyển đổi trên MISA SME.NET 2012
 • Tên Dữ liệu kế toán trên AMIS.VN: Yêu cầu đặt tên dữ liệu kế toán trên AMIS.VN phù hợp với nhu cầu theo dõi của đơn vị. Khi chuyển đổi xong lên AMIS.VN, chương trình sẽ tự động tạo dữ liệu kế toán mới có tên đặt theo yêu cầu.
 • Đối với Danh mục chuyển đổi:
  • Nếu đơn vị có nhu cầu chuyển đổi danh mục Định mức nguyên vật liệu trên MISA SME.NET 2012 vào Lệnh sản xuất trên AMIS.VN để phục vụ cho việc xuất kho theo định mức thì yêu cầu tích chọn Chuyển đổi danh mục Định mức nguyên vật liệu trên MISA SME.NET 2012 vào Lệnh sản xuất trên AMIS.VN.
  • Nếu muốn xem được báo cáo lãi lỗ theo đơn hàng trên AMIS.VN do trên MISA SME.NET 2012 theo dõi lãi/lỗ cho đơn hàng thông qua Đối tượng THCP có loại là đơn hàng, trên AMIS.VN theo dõi lãi/lỗ trực tiếp trên Đơn hàng thì yêu cầu tích chọn Tự động sinh ra đơn đặt hàng từ đối tượng THCP có loại là Đơn hàng.
 • AMIS.VN đã cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC, nếu đơn vị có nhu cầu mở tiết khoản thay thế cho tài khoản bị loại bỏ trên AMIS.VN và chuyển số liệu vào tài khoản thay thế này thì yêu cầu tích chọn Mở tiết khoản tương ứng cho các tài khoản bị bỏ theo TT200/2014/TT-BTC.

Ví dụ: Đối với TK 142 và TK 242 theo QĐ 48 trên MISA SME.NET 2012.
       – Nếu tích chọn thì TK 142 và TK 242 sẽ được chuyển vào TK 2421 và TK 2422 trên AMIS.VN.
       – Nếu không tích chọn thì TK 142 và TK 242 sẽ được chuyển vào TK 242 trên AMIS.VN.

3. Sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng: MISA sẽ thực
hiện chuyển đổi danh mục, số dưchứng từ phát sinh trên MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN.

Lưu ý: Do AMIS.VN chỉ đáp ứng chế độ kế toán theo TT133 hoặc TT200, nên nếu dữ liệu của khách hàng trên MISA SME.NET 2012 đang áp dụng chế độ Kế toán theo QĐ48 hoặc QĐ15 thì chương trình sẽ tự động cập nhật lên TT133 hoặc TT200 tương ứng.

Bước 3: Cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu làm việc
Sau khi chuyển đổi dữ liệu thành công, cần thực hiện các bước để bắt đầu làm việc với AMIS.VN, bao gồm:

 1. Thực hiện Cài đặt phần mềm trên máy chủkết nối dữ liệu trên Cloud, xem tại đây.
 2. Thực hiện Cài đặt phần mềm trên máy trạmkết nối với dữ liệu trên máy chủ, xem tại đây.
 3. Thực hiện Tải dữ liệu, xem tại đây.

Lưu ý: Cần thực hiện tải dữ liệu cho từng chi nhánh

Bước 4: Thực hiện phân quyền lại trên dữ liệu AMIS.VN
Sau khi đăng ký sử dụng AMIS.VN, tài khoản sử dụng để đăng ký sẽ được mặc định có vai trò Quản trị hệ thống. Đăng nhập vào AMIS.VN với tài khoản này để thực hiện phân quyền cho các Kế toán có thể làm việc với dữ liệu sau khi chuyển đổi lên AMIS.VN.

 1. Trường hợp đơn vị có chi nhánh, xem hướng dẫn phân quyền tại đây.
 2. Trường hợp đơn vị không có chi nhánh, xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

 

Bước 5: Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu sau khi chuyển đổi lên AMIS.VN
Lưu ý: Sau khi chuyển đổi dữ liệu thành công, chương trình sẽ tự động thựchiện bảo trì dữ liệu. Khách hàng cần đợi cho quá trình bảo trì thành công trước khi thực hiện kiểm tra dữ liệu để đảm bảo tính chính xác.

1. Do chương trình tự động cập nhật dữ liệu chuyển đổi trên AMIS.VN lên TT133 hoặc TT200, nên sẽ có sự khác biệt về hệ thống tài khoản so với dữ liệu đang áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48 hoặc QĐ15 trên MISA SME.NET 2012 như sau:

 • So sánh hệ thống tài khoản giữa QĐ48 và TT133, xem tại đây.
 • So sánh hệ thống tài khoản giữa QĐ15 và TT200, xem tại đây.

2.
Kiểm tra lại kết quả chuyển đổi xem có chính xác so với dữ liệu trên MISA SME.NET 2012 hay không, bằng cách xuất khẩu các báo cáo dưới đây ra file excel để đối chiếu số liệu trên MISA SME.NET 2012 so với trên AMIS.VN.

 

 • Bảng cân đối tài khoản
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
 • Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Tổng hợp công nợ nhân viên
 • Tổng hợp tồn kho
 • Sổ tài sản cố định
 • Sổ theo dõi CCDC
 • Bảng kê số dư ngân hàng

    Cách xử lý khi phát sinh sai lệch: Khách hàng sửa trực tiếp các số liệu có sai lệch trên AMIS.VN cho khớp với số liệu trên MISA SME.NET 2012.

3. Các thay đổi chính sau khi thực hiện chức năng chuyển đổi dữ liệu. Xem tại đây.
4. AMIS.VN 2.0 có cải tiến nhiều chức năng, nghiệp vụ so với MISA SME.NET 2012. Vì vậy, sau khi chuyển đổi lên AMIS.VN 2.0 sẽ có nhiều thay đổi trong cách thực hiện các chức năng hay quản lý dữ liệu:

 • Xem chi tiết thay đổi tại đây .
 • Xem chi tiết cách tra cứu báo cáo của MISA SME.NET 2012 trên AMIS.VN 2.0 tại đây.

 

Bước 6: Một số nguyên nhân dẫn đến sai lệch số liệu và cách xử lý
Sau khi chuyển dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên AMIS.VN, có thể xảy ra một số tình huống sai lệch số liệu sau:

 1. Số liệu trên báo cáo AMIS.VN bị lệch so với MISA SME.NET 2012
  • Nguyên nhân: Dữ liệu MISA SME.NET 2012 chưa được hoàn thiện và chốt số liệu trước khi chuyển lên AMIS.VN hoặc dữ liệu MISA SME.NET 2012 đã bị thay đổi (thêm/sửa/xóa chứng từ) sau khi chuyển đổi
  • Cách xử lý: Kiểm tra và chỉnh sửa lại dữ liệu (danh mục, số dư) trên AMIS.VN-Kế toán 2.0 theo dữ liệu mới nhất trên MISA SME.NET 2012
 2. In báo cáo trên AMIS.VN không thấy hiển thị số dư đầu kỳ mặc dù vào phần Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu thì vẫn thấy có dữ liệu
  • Nguyên nhân: Chưa thực hiện bảo trì dữ liệu sau khi chuyển đổi, hoặc đã bảo trì nhưng chưa bảo trì cho tất cả các chi nhánh và sổ làm việc
  • Cách xử lý: 
   • Vào từng chi nhánh để thực hiện bảo trì dữ liệu, trên giao diện bảo trì tích chọn Ghi sổ cho các chứng từ chưa ghi sổ.
   • Trường hợp đơn vị có tích chọn Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung thì cần vào sổ tài chính để thực hiện bảo trì (do dữ liệu được mặc định chuyển vào sổ tài chính)
 3. Vào danh mục, số dư không thấy có dữ liệu hoặc dữ liệu không đầy đủ
  • Nguyên nhân: Do kế toán thực hiện cài đặt phần mềm máy chủ và kết nối dữ liệu với Cloud (Bước 3) trước khi MISA hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu lên AMIS.VN (Bước 2)
  • Cách xử lý: Vào Tiện ích\Tải dữ liệu để thực hiện tải loại dữ liệu tương ứng về máy chủ. Xem hướng dẫn tải dữ liệu tại đây.
   Lưu ý: Cần thực hiện tải dữ liệu cho từng chi nhánh  sổ làm việc (nếu dữ liệu có sử dụng thêm hệ thống Sổ quản trị)
 4. Vào danh mục, số dư, chứng từ không thấy có dữ liệu hoặc dữ liệu hoàn toàn không giống với dữ liệu trên MISA SME.NET 2012
  • Nguyên nhân: Do kế toán đang đối chiếu không đúng dữ liệu đã được chuyển đổi tương ứng hoặc chọn sai chi nhánh, sổ làm việc (trong trường hợp trên AMIS.VN có nhiều dữ liệu kế toán hoặc một dữ liệu kế toán có nhiều chi nhánh và có sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị)
  • Cách xử lý: Kiểm tra lại các thông tin và chọn lại cho đúng
   • Tham khảo cách thức triển khai để làm việc trong trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu tại đây (xem mô hình triển khai: Đơn vị sử dụng hai dữ liệu Thuế và Nội bộ riêng)
   • Xem hướng dẫn chọn chi nhánh và sổ làm việc tại đây.
Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.