1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R44
 5. Cho phép chọn được ngày bắt đầu phân bổ doanh thu để phân bổ đúng doanh thu của dịch vụ phần mềm, giáo dục

Cho phép chọn được ngày bắt đầu phân bổ doanh thu để phân bổ đúng doanh thu của dịch vụ phần mềm, giáo dục

1. Mục đích

Cho phép kế toán có thể lựa chọn, chỉnh sửa được ngày bắt đầu phân bổ doanh thu trên chứng từ bán hàng để lựa chọn đúng thời điểm phân bổ doanh thu cho các gói sản phẩm, dịch vụ có ngày bắt đầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng khác ngày hạch toán doanh thu.

2. Chi tiết thay đổi
Khi phần mềm cho phép người dùng chỉnh sửa ngày bắt đầu phân bổ doanh thu thì đồng thời thay đổi một số công thức tính sau:
1. Thay đổi cách xác định đối tượng được mang đi phân bổ từng kỳ:

 • Loại 1: Đối tượng đã được phân bổ kỳ trước và kỳ này được phân bổ tiếp (có Doanh thu đã phân bổ và Doanh thu còn lại phải phân bổ lớn hơn 0)
 • Loại 2: Đối tượng bắt đầu được mang đi phân bổ từ kỳ này phải thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp sau:

2. Cách xác định thời điểm mang đi phân bổ đầu tiên:

 • Trường hợp 1: Ngày hạch toán chứng từ bán hàng nhỏ hơn hoặc bằng ngày bắt đầu phân bổ: Kỳ phân bổ đầu tiên tính từ ngày bắt đầu phân bổ (cách làm như hiện nay).
 • Trường hợp 2: Ngày hạch toán của chứng từ lớn hơn ngày bắt đầu phân bổ:

3. Thay đổi cách tính doanh thu phân bổ kỳ đầu tiên của đối tượng phân bổ:
Doanh thu phân bổ kỳ đầu tiên = Doanh thu phân bổ từ ngày bắt đầu phân bổ đến ngày kết thúc của kỳ phân bổ đầu tiên = [(Tổng số ngày của tháng bắt đầu phân bổ – Ngày bắt đầu phân bổ + 1)*Doanh thu phân bổ trung bình hàng kỳ/Tổng số ngày của tháng bắt đầu phân bổ] + [(Tháng/năm của Kỳ phân bổ đầu tiên – Tháng/năm của ngày bắt đầu phân bổ)*Doanh thu phân bổ trung bình hàng kỳ].
Lưu ý:

 • Nếu ngày bắt đầu phân bổ và ngày kết thúc phân bổ đều nhỏ hơn hoặc bằng ngày hạch toán của chứng từ bán hàng thì phần mềm sẽ mang toàn bộ giá trị cần phân bổ để phân bổ hết ở kỳ đầu tiên.
 • Cách tính doanh thu phân bổ ở kỳ này cho các kỳ tiếp theo và kỳ phân bổ cuối vẫn giữ theo nguyên tắc cũ.

4. Thay đổi cách tính Số kỳ đã phân bổ trên Chứng từ bán hàng\Tab Phân bổ:
Số kỳ đã phân bổ = Tổng các kỳ mà đối tượng phân bổ đã được đem đi hạch toán trên các chứng từ PB (đã ghi sổ) + (Tháng/năm của kỳ phân bổ đầu tiên – Tháng/năm của Ngày bắt đầu PB).
Lưu ý:

 • Chỉ thực hiện tính theo công thức này nếu Doanh thu đã phân bổ lớn hơn 0.
 • Trường hợp Ngày bắt đầu phân bổ và Ngày kết thúc phân bổ đều nhỏ hơn hoặc bằng ngày hạch toán của chứng từ thì số kỳ đã phân bổ chính bằng số kỳ đã phân bổ trên chứng từ bán hàng.

5. Ví dụ cụ thể:

 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp có giá trị 13 triệu đồng.
  • Ngày bắt đầu phân bổ là 15/02/2019.
  • Tổng số kỳ phân bổ là 13 kỳ => Doanh thu phân bổ hàng kỳ là 1 triệu đồng (không phát sinh giảm giá, trả lại).
  • Ngày hạch toán chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu là 15/04/2019.
 • Khi mang đối tượng này đi phân bổ thì:
  • Kỳ phân bổ đầu tiên là Tháng 04/2019.
  • Doanh thu phân bổ kỳ đầu tiên = 14*1/28 + (4-2)*1 = 2.5 triệu đồng.
  • Số kỳ đã phân bổ = 1+(4-2) = 3 triệu đồng.
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.