Làm việc với phân hệ Dự án bán hàng

Cho phép người dùng quản lý danh sách các dự án bán hàng.

Thêm Dự án bán hàng

1. Chọn phân hệ Dự án bán hàng.

2. Nhấn để thêm Dự án bán hàng.

3. Khai báo thông tin Dự án bán hàng, sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Nhân bản Dự án bán hàng

1. Trên danh sách các bản ghi Dự án bán hàng, người dùng chọn Dự án bán hàng muốn Nhân bản.

2. Nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Nhân bản.

3. Chương trình sẽ lấy lên dữ liệu Thông tin dự án bán hàngThông tin mô tả (nếu có) của bản ghi được chọn làm nhân bản. Người dùng thực hiện chỉnh sửa lại thông tin.

4. Nhấn Cất, chương trình sẽ tạo thêm bản ghi Dự án bán hàng.

Danh sách Dự án bán hàng

1. Nhấn vào biểu tượng để hiển thị thêm chức năng InXuất khẩu tất cả các bản ghi trên danh sách Dự án bán hàng.

2. Trường hợp người dùng tích chọn từng bản ghi Dự án bán hàng, chương trình sẽ hiển thị thêm các chức năng.

  • Xóa: Xóa bản ghi được chọn.
  • Xuất khẩu: Xuất khẩu riêng bản ghi được chọn
  • Nhấn vào biểu tượng : Để sửa lại thông tin bản ghi được chọn

3. Trường hợp người dùng tích chọn tất cả dự án bán hàng trên danh sách

  • Tích vào bên cạnh tên cột Mã dự án bán hàng (1), sau đó chọn Chọn tất cả dự án bán hàng trên danh sách (2).

  • Chương trình cho phép người dùng Cập nhậtBàn giao công việc cho hàng loạt dự án bán hàng.

  • Nếu chọn chức năng Xóa, chương trình sẽ thực hiện xóa hàng loạt dự án bán hàng trên danh sách.

Danh sách chi tiết dự án bán hàng

1. Trên danh sách các bản ghi Dự án bán hàng, người dùng chọn Dự án bán hàng.

2. Hiển thị giao diện chi tiết dự án bán hàng. Tại đây, người dùng có thể:

  • Sửa, Nhân bản, Xóa, In của một bản ghi dự án bán hàng.
  • Nhấn Lịch sử giao dịch: Cho phép người dùng xem lại lịch sử các thay đổi với bản ghi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Nhấn biểu tượng để tùy chỉnh Danh sách liên quan. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 14/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.